152 –  به استناد نامه شماره 3432 / 1400 / ص مورخ 18 / 11 / 1400 شهردار محترم؛  درخصوص اينکه شهرداري در سال 1396 جهت احداث باندهاي كندرو  جنوبي با عنايت به تفاهم نامه منعقده با اداره راه و شهرسازي استان اقدام نموده است، نظر به اينكه قسمتي از اراضي برادران بجنوردي در طرح مذكور قرار داشته و نامبردگان اقدام به طرح دعوي عليه شهرداري نموده بودند و بموجب اجرائيه شماره 140022420000080654 مورخ 23 / 05 / 1400 به شماره وارده 2736 / 1400 / و مورخ 31 / 05 / 1400 در راستاي اجراي حكم شماره 140022990006052246 مورخ 16 / 05 / 1400 و دادنامه شماره 140022390000455713 شهرداري محكوم به پرداخت وجه زمين بر اساس قيمت كارشناسي دادگستري به نامبردگان گرديده است ، اينك اين شهرداري در نظر دارد به منظور آخرين دفاع نسبت به اعاده داد رسي پرونده مذكور با هزينه اي بالغ بر 000 / 000 / 980 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، فصل دوم استفاده از كالا و خدمات رديف هزينه هاي قضايي و دادرسي اقدام نمايد،” اگر چنانچه در اين مرحله نيز راي صادره  تأييد گرديد نسبت به تملك و پرداخت وجه اقدام و پيگيري هاي مورد نياز از ساير دستگاه هاي اجرايي نمايد” که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

لازم بذکر است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.