153  به استناد نامه شماره 3513 / 1400 / ص مورخ 24 / 11 / 1400 شهردار محترم؛  پيرو نامه 2375 مورخ 22/ 08 / 1400  موضوع لزوم بكارگيري مشاور ذيصلاح براي نقشه برداري و تهيه طرح هاي آماده سازي اراضي سازمان اموال و املاك كوثر و همچنين اراضي 43 هكتاري، نظر به اينكه مراحل انتخاب مشاور و برگزاري استعلامات صورت پذيرفته و با توجه به كشف قيمت انجام شده اين شهرداري در نظر دارد جهت عقد قرارداد با مشاور نسبت به افزايش اعتبار جهت پروژ مذكور تا سقف 000 / 000 / 600 / 1 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه باز آفريني فضاهاي شهري، طرح باز آفريني فضاهاي شهري پروژه نقشه برداري و تهيه طرحهاي آماده سازي اراضي 43 هكتاري و سازمان اموال و املاك كوثر، اقدام نمايد.ضمنا اعتبار لازم از پروژه جدولگذاري اراضي 5 هكتاري كسر و به اعتبار مذكور اضافه مي گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

لازم بذکر است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

154   به استناد نامه شماره 3534 / 1400 / ص مورخ 25 / 11 / 1400 شهردار محترم ؛ با توجه به درخواست شماره 1638 / 1400 مورخ 24/ 11/ 1400 واحد روابط عمومي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه و خريد پرچم  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 180 ريال ،  از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيباسازي شهري، طرح تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي و تزئيني پروژه خريد و نصب پرچم  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

لازم بذکر است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

155 به استناد نامه شماره 3548  / 1400 / ص مورخ 27 / 11 / 1400 شهردار محترم ؛ با توجه به درخواست شماره 2870 / 1400 مورخ 23 / 11 / 1400 سرپرست محترم واحد حمل و نقل مبني بر خط كشي  جداول  به متراژ 8500 متر  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به رنگ آميزي جداول با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 200 / 2 ريال از طريق استعلام بهاء و از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي ، برنامه زيباسازي شهري، طرح تهيه و نصب تبليغات پروژه خط كشي جداول  اقدام نمايد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

لازم بذکر است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

156 به استناد نامه شماره 3607  / 1400 / ص مورخ 01 / 12 / 1400 شهردار محترم ؛  اين شهرداري در اجراي بند 32 ماده 2 دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 (صفحه 6 ) و به استناد ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 01 / 02 / 1394 در نظر دارد به منظور تحقق كدهاي درآمدي شهرداري و تامين نقدينگي جهت اجراي پروژه هاي عمراني و پرداخت خدمات شهري و تشويق شهروندان در پرداخت بدهي ها و عوارضات خود شامل عوارضات پروانه , مازاد تراكم , پيش آمدگي, بالكن , هزينه تامين پاركينگ , چك هاي سر رسيد نشده (به استثناي چك هايي كه بابت جرايم كميسيون و مال الاجاره ساختمان ها و تاسيسات شهرداري به شهرداري واگذار شده) عوارض سطح شهر , عوارض كسب و پيشه , و عوارض توسعه ايستگاههاي آتشنشاني به شرط پرداخت نقدي و تسويه كل بدهي مربوط به پرونده را با كاهش 25% نسبت به تعرفه عوارض مصوب سال 1400 در تاريخ ذيل وصول نمايد. ضمنا كاهش 25% عوارض شامل بدهي هاي مربوطه به آراي كميسيون ماده 100 , تجديد نظر , ماده 77 , پسماند , چك هاي برگشتي نمي گردد

خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع به استناد ماده 9 آيين نامه اجرايي نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و همچنين مطابق با موضوع با راي 471 ديوان عدالت اداري مورخ 27 / 03 / 1399 در جلسه شوراي محترم شهر مطرح و در صورت موافقت مجوز لازم صادر فرمايند.

1 – هديه خوش حسابي اسفند ماه از تاريخ 10/ 12 / 1400 لغايت 20/ 12 / 1400 به مدت 10 روز به مناسبت عيد مبعث و اعياد شعبانيه. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ا اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

مصوبات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.