160  به استناد نامه شماره 3708 / 1400 / ص مورخ 08 / 12 / 1400 شهردار محترم؛  به پيوست يك برگ مرخصي آقاي سيد تقي فلاح اميني شهردار شريفيه به مدت دو روز در تاريخ هاي 09 / 12 / 1400 لغايت 10 / 12 / 1400 و جانشین ایشان آقای یاسر اسفرورینی به استناد  تبصره 1 ماده 8 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 19 /03/1400،  که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

161   مقرر گردید با توجه به مشکلات حریم رودخانه و تصرفات رودخانه ها و معابر در سطح شهر توسط برخی افراد سود جو، مقرر گردید از مسئولین آب منطقه ای استانی و مسئولین راه آهن جمهوری اسلامی و فرمانداری شهرستان البرز، جهت جلسه دعوت بعمل آید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

162 – به استناد نامه شماره 21702 / 42 / 59 / ص  مورخ 02 / 12 / 1400 مدیر کل محترم دفتر امورشهری و شوراهای استانداری قزوین. در اجرای ماده 7 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 و بند 6 تبصره ذیل ماده 3 مصوب شماره 51898 ت 25528 مورخ 07/11/81 هیات وزیران، با استناد به موافقت شماره 55572 مورخ 30 /11/ 1400 مدیرکل محترم دفتر نوسازی ، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، درخصوص پرداخت یک ماه مجموع حقوق مبنا و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب منوط به پیشنهاد شورای اسلامی شهر به عنوان پاداش خدمت شهرداران بلا مانع می باشد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

163 به استناد نامه شماره 3710 / 1400 / ص  مورخ 08 / 12 / 1400 شهردار محترم ؛ با توجه به تخليه قير به مقدار 105.870 كيلوگرم از محل سهميه قير از محل بند (ه) تبصره (1) بودجه سال 1396 ارسالي توسط شركت قيران پخش  با ارزش ريالي 500  / 445 / 465 / 1 ريال كه به كارخانه آسفالت و يتن  كاسپين تحويل گرديده است . از طرفي در سال هاي 1396 و 1397 با استناد به تاييديه واحد عمران مقدار 505.070 كيلوگرم آسفالت تحويل شهرداري گرديده كه با توجه به يك فقره پرداخت مانده بستانكاري كارخانه آسفالت مبلغ 000 / 292 / 524 ريال اينك اين شهرداري در نظر دارد به پيوست صورتجلسه تهاتر قير شهرداري شريفيه با آسفالت كارخانه آسفالت و بتن كاسپين نسبت به تهاتر باقي مانده سهميه قير(67.941 كيلوگرم) با آسفالت بر اساس قيمت هر تن آسفالت 000 / 000 / 4 ريال اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

164-  به استناد نامه شماره 3723 / 1400 / ص  مورخ 08 / 12 / 1400 شهردار محترم ؛ با توجه به درخواست شماره 7044/ 1400 / و مورخ 08 / 12 / 1400 آقاي خيبرعلي بابايي مبني بر مساعدت مالي جهت تهيه لپ تاپ جهت انجام تكاليف دانشگاهي فرزند ، اين شهرداري در نظر دارد با توجه به اينكه خانواده نامبرده  تحت پوشش بهزيستي بوده و همچنين فرزند نامبرده، روشندل و حافظ قرآن نيز مي باشند نسبت به مساعدت مالي جهت خريد لپ تاپ  به مبلغ 000 / 000 / 30 ريال از محل اعتبارات فصل پنجم كمك هاي بلاعوض رديف 150302 كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

165  مقرر گردید مبلغ 400/000/000ریال از بودجه شورای اسلامی شهر توسط شهردار محترم، به شماره حساب” 0116465888000 ” شورای اسلامی شهر واریز گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.