16-  مقرر گردید به استناد نامه شماره  1513/ 1400/ ص مورخ  06 / 06/ 1400 شهردار محترم:  با توجه به درخواست شماره 1309  / 1400 مورخ 06 / 06 / 1400 واحد حراست در خصوص لزوم بكارگيري مشاور امور حقوقي ، اين شهرداري در نظردارد نسبت به استفاده ازخدمات مشاوره اي در امور حقوقي، وكالت، تنظيم قرارداد، پيگيري دعاوي حقوقي و غيره، از طريق استعلام بهاء فاكتوري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 480 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، تحول اداري و مديريت عملكرد، رديف 120801 حق الوكاله و حق المشاوره اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 لازم بذکر است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

17-  مقرر گردید به استناد نامه شماره 1514 /1400/ ص مورخ 1400/06/06شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 1313/ 1400 مورخ 06/ 06/ 1400 واحد فضاي سبز و خدمات شهري (پيوست مي باشد) مبني بر  برآورد هزينه خريد لوازم بازي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد تجهيزات ورزشي جهت بوستان بانوان از طريق استعلام بهاء فاكتوري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 300 ريال از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري تاسيسات شهري، طرح طراحي و احداث فضاي سبز محلي، پروژه خريد گل و گياه و درخت بوستان بانوان اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم بذکر است؛ اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

18- مقرر گردید به استناد نامه شماره 1400/1512/ ص مورخ 06 / 06 /1400 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 1246/ 1400 مورخ 01/ 06/ 1400 سرپرست محترم واحد حمل و نقل مبني بر خريد تابلوهاي راهنمايي و رانندگي و راهنمايي مسافرين و شهروندان شهري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد تابلوهاي مورد نياز  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000/ 1 ريال  از طريق استعلام بهاء و از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه سامانه هوشمند حمل و نقل و ترافيك ، طرح نصب تابلوهاي راهنمايي و رانندگي و راهنمايي مسافرين، پروژه خريد تابلوهاي راهنمايي و رانندگي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم بذکر است؛ اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

19- مقررگردید به استناد نامه شماره 1400/1494/ ص مورخ 06 / 06 /1400 شهردار محترم؛  پيرو لايحه شماره 537 / 1400   مورخ 05 / 03 / 1400 و با توجه به درخواست شماره 167 / 1400 مورخ 30 / 01 / 1400 واحد فني و عمراني و 1280 / 1400 مورخ 03 / 06 / 1400 واحد فني و شهرسازي در خصوص لزوم بكارگيري مشاور برق و مكانيك جهت پروژه هاي عمراني و برآورد هزينه هاي برق اراضي تعاوني كاركنان ، اين شهرداري در نظردارد نسبت به استفاده ازخدمات مشاوره اي در امور تاسيسات برق و مكانيك در زمينه هاي ،آموزش كادرفني و نظارت بر پيمان و تهيه متره و اسناد مناقصه بررسي و تصويب طرح هاي شهرداري، شركت در جلسات كميسيون تحويل موقت و قطعي و … از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 650 ريال اقدام نمايد. حال با عنايت به ضوابط اعلام شده از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور، ( بند ۸ فرم شماره ۲ ن ۱۳۹۲ مربوط به واگذاري انجام وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري به  شركت ها از طريق مناقصه به منظور رعايت تشريفات مناقصه)، که در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم بذکر است؛ اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

20- مقرر گردید به استناد نامه شماره 1400/1515/ ص مورخ 07 / 06 / 1400 شهردار محترم؛ با توجه به آغاز به کار شورای اسلامی شهر در دوره ششم. درخصوص معرفی نماینده شورا در کمیسیون های عالی معاملات شهرداری که موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جهت بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول گردید

21- مقرر گردید به استناد نامه شماره 1400/1477/ ص مورخ 03 / 06 /1400 شهردار محترم؛ با توجه به تخصيص اسناد خزانه اسلامي اخزا 914 با سررسيد 25 / 10 / 1402 به ارزش اسمي 000 / 000 / 905  ريال و اخزا 911 با سررسيد 06 / 09 / 1402 به ارزش اسمي 000 / 000 / 970 / 6 ريال (سهميه قير ) از محل اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي و لزوم هزينه كرد اعتبار مذكور تا پايان شهريور ماه، نظر به اينكه اين شهرداري فاقد كارخانه آسفالت جهت تبديل قير تحويلي به آسفالت مي باشد لذا اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد قير سهميه اي از طريق مناقصه عمومي از شركت هاي اعلام شده مجاز و همچنين تهيه و اجراي آسفالت با شرايط تهيه و تحويل قير توسط شهرداري(كارفرما) و تهيه و اجراي آسفالت با كارخانه آسفالت(پيمانكار) با اعتباري به ارزش تقريبي 000 / 000 / 000 / 5 ريال از طريق استعلام بهاء، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور ، طرح زير سازي و آسفالت معابر پروژه آسفالت معابر سطح شهر اقدام نمايد. موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

22- مقرر گردید به استناد نامه شماره 1400/1340/ ص مورخ 19 / 05 /1400 شهردار محترم؛  با استناد به تبصره ماده 54 قانون شهرداری ها و به منظور نماندن امورات جاریه شهرداری و تکریم ارباب رجوع،  درخصوص تفویض اختیار قسمتی از وظائف و اختیارات آقای شهردار به آقای محمد شعبانی بیان گردید. که موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر حمطرح و برای رفع ابهام و پاسخ به سوالات؛ جلسه ای با شهردار محترم و آقای محمد شعبانی منعقد گرد.

جهت بررسی به کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ارجاع گردید.

23- مقرر گردید به استناد نامه شماره 7921/11  مورخ 06 / 06 /1400 فرماندار محترم و رئیس هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز؛  در خصوص بند  ( 6 ) صورتجلسه شماره 3 شورای اسلامی شهر مورخ 20/ 05/ 1400 با موضوع ترکیب کمیسیون های شورای اسلامی شهر با حضورکلیه اعضاء ؛ که در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

24- مقرر گردید به استناد نامه شماره 1479 / 1400 /ص   مورخ 03 / 06 /1400 شهردار محترم؛  با توجه به فروش دو دستگاه خاور و يكدستگاه پژو پارس در سال 1398 و ضرورت جايگزيني خودرو نظر به اينكه خريد خودرو جايگزين با توجه به شرايط نابسامان بازار ميسر نگرديد اينك اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد دودستگاه خودرو سمند ال ايكس با اعتباري بالغ بر 3/000/000/000 ریال و خريد يكدستگاه نيسان كمپرسي دوگانه سوز زامياد با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 150 / 3 ريال از طريق نمايندگي هاي مجاز و يا از طريق استعلام بهاء و از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهيز ماشين آلات ، پروژه خريد ماشين آلات اقدام نمايد؛ که موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.