193–  به استناد نامه شماره 70 / 1401/ ص مورخ 1400/01/15سرپرست محترم شهرداری، اين شهرداري در نظر دارد مطابق ماده 34 آئين نامه مالي، و با رعايت ماده 79 قانون شهرداريها همچنين با استناد به نامه شماره 16036/42/59 مورخ 1394/11/12 دفتر امور شهري و شوراهاي استان و همچنين با استناد به مصوبه شماره 1146/ 1400/ 6 / ص مورخ 28/ 12/ 1400 (انتخاب سرپرست نسبت به تعيين  تنخواه گردان شهرداري، به مبلغ 000 / 000 / 200 ريال در سال 1401 اقدام نمايد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

194–  به استناد نامه شماره 71 / 1401/ ص مورخ 1400/01/15سرپرست محترم شهرداری، با استناد به مصوبه شماره 1146 / 1400 / 6 / ص مورخ 28 / 12 / 1400 در خصوص انتخاب آقاي ابراهيم فرزانمهر به عنوان سرپرست شهرداري شريفيه، به پيوست احكام مرتبط با بودجه سال 1401 اين شهرداري به حضور ارسال مي گردد .که در جلسه شورا مطرح گردید. مقرر گردیدکه اولویت معاملات سال 1401 با شورای اسلامی  باشد و گزارش انجام پروژه ها به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.