197 – به استناد نامه شماره 170 /1401/ص مورخ 1401/01/23سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به ابلاغ اعتبارات پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي سال 1400 و با توجه به تخصيص اعتبار از محل اعتبارات استاني و متوازن جهت تكميل كتابخانه  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد مصالح و اجرا بصورت اماني  و از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 800 / 3 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، برنامه توسعه زيرساخت ها، ظرفيت ها و فعاليت طرح كمك به تجهييز و مرمت كتابخانه هاي عمومي، پروژه تكميل فاز سفتكاري كتابخانه شهر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. 

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

لازم به ذكر است تخصيص ذكر شده تماما اوراق خزانه اسلامي (شهريور و دي ماه سال 1403) مي باشد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

198 به استناد نامه شماره 171 /1401/ص مورخ 23/01/1401 سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به ابلاغ اعتبارات پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي سال 1400 و با توجه به تخصيص اعتبار از محل اعتبارات استاني و موضوع ماده 23 جرائم رانندگي جهت بهبود شبكه حمل و نقل درون شهري  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد مصالح و اجرا بصورت اماني و از طريق استعلام بهاء  با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 600/ 1 ريال از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها ، پروژه تكميل پياده رو سازي معابر شهري اقدام نمايد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

لازم به ذكر است مبلغ 000 / 000 / 900 ريال اعتبار مذكور اسناد خزانه اسلامي سال 1403 مي باشد

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

199 – به استناد نامه شماره 157 /1401/ص مورخ 1401/01/23سرپرست محترم شهرداری؛ بازگشت به نامه شماره 1790 / 1400 / ص مورخ 27 / 06 / 1400 در خصوص درخواست آقاي بهزاد پور باقري از مالكين اراضي واقع در شهر شريفيه به آدرس انتهاي خيابان گلستان جنوبي كوچه بن بست موجود ( كروكي هاي پيوست ) جهت احداث بنا به استحضار مي رساند ، مساحت زمين آقاي بهزاد پور باقري 130 مترمربع مي باشد كه بخش اعظمي از ملك مذكور(99 مترمربع ) داراي كاربري فضاي سبز و باقيمانده (31 مترمربع )در طرح ايجاد معبر قرار ميگرد  . لازم به ذكر است كل مساحت فضاي سبز پيشنهادي 4974 مترمربع مي باشد كه در حال حاضر برابر وضعيت موجود تعدادي كوچه در موقعيت مذكور وجود دارد كه ساختمانهاي مسكوني در آنها احداث و در دست بهره برداري مي باشد . خواهشمند است در خصوص درخواست استفاده مالك از قانون ماده واحده و احداث بناي مسكوني و يا تملك ملك از سوي شهرداري تصميم گيری شد. که با استفاده مالک از ماده واحده برابر مقررات در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

200 – به استناد نامه شماره 158 /1401/ص مورخ 1401/01/23سرپرست محترم شهرداری؛ عطف به درخواست خانم سارا رحيم زاده از مالكين اراضي واقع در شهر شريفيه به آدرس خيابان شهيد رجايي  انتهاي با هنر 7 ( كروكي هاي پيوست ) جهت استفاده از قانون ماده واحده و احداث بنا به استحضار مي رساند،  ملك نامبرده به مساحت 164 مترمربع بعد از رعايت عقب نشيني مي باشد كه داراي كاربري فضاي سبز بوده  و كل مساحت فضاي سبز پيشنهادي در موقعيت مذكور 343مترمربع مي باشد  . خواهشمند است با توجه به مساحت ناچيز زمين پيشنهادي براي احداث فضاي سبز در خصوص درخواست استفاده مالك از قانون ماده واحده و احداث بناي مسكوني و يا تملك ملك از سوي شهرداري تصميم گيري گرديد. که با استفاده مالک از ماده واحده برابر مقررات در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.