25-  مقرر گردید به استناد نامه شماره  1420/ 1400/ ص مورخ  01 / 06/ 1400 شهردار محترم: با توجه به درخواست شماره 2021/ 1400 مورخ  20 / 04 / 1400  آقاي كريم نظري مالك زميني به مساحت 87/ 152 متر مربع مي باشد كه در طرح بازگشايي  (كروكي پيوست ) قرار گرفته است  نظريه كارشناسي ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك ملك مورد نظر برابر قيمت كارشناسي (000 / 680/ 916ريال) و واگذاري يك قطعه زمين از اراضي سازمان اموال و املاك كوثر (قطعه 2.1) با ارزش قيمت كارشناسي 000 / 000 / 640 / 2 ريال دريافت الباقي وجه بصورت نقد از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز و اعتيارات فروش اموال غير منقول اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 لازم بذکر است اعتبارات مطروحه در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

26 –  مقرر گردید به استناد نامه شماره 1421 /1400/ ص مورخ 1400/06/01شهردار محترم؛  با توجه به ارائه صورت وضعیت تعدیل قطعی قرارداد 1046 / 99 مورخ 29 / 04 /1399 شرکت کوشا آبادگران مینودر طی برگ تایید شماره 1173 / 1400 مورخ  17 / 05 /1400 واحد فنی و عمرانی؛ این شهرداری در نظر دارد، نسبت به پرداخت صورت وضعیت تعدیل قطعی قرارداد مذکور با اعتباری بالغ بر 889 / 806 / 798 / 3 ریال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافیک، برنامه بهبود عبور و مرور شهری طرح زیر سازی و آسفالت معابر موجود پروژه روکش آسفالت معابر شهر اقدام نماید.. که موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم بذکر است؛ اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادارخواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

27- مقررگردید به استناد نامه شماره 1400/1494/ ص مورخ 06 / 06 /1400 شهردار محترم؛  پيرو لايحه شماره 537 / 1400  مورخ 05 / 03 / 1400 و با توجه به درخواست شماره 167 / 1400 مورخ 30 / 01 / 1400 واحد فني و عمراني و 1280 / 1400 مورخ 03 / 06 / 1400 واحد فني و شهرسازي در خصوص لزوم بكارگيري مشاور برق و مكانيك جهت پروژه هاي عمراني و برآورد هزينه هاي برق اراضي تعاوني كاركنان ، اين شهرداري در نظردارد نسبت به استفاده ازخدمات مشاوره اي در امور تاسيسات برق و مكانيك در زمينه هاي ،آموزش كادرفني و نظارت بر پيمان و تهيه متره و اسناد مناقصه بررسي و تصويب طرح هاي شهرداري، شركت در جلسات كميسيون تحويل موقت و قطعي و … از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 650 ريال اقدام نمايد. حال با عنايت به ضوابط اعلام شده از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور، ( بند ۸ فرم شماره ۲ ن ۱۳۹۲ مربوط به واگذاري انجام وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري به  شركت ها از طريق مناقصه به منظور رعايت تشريفات مناقصه)، که در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

لازم بذکر است؛ اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

28- مقررگردید به استناد نامه شماره 440 /1400/ ص مورخ 29 / 02 /1400 فرماندهی محترم سپاه ناحیه مقاومت بسیج امام رضا ( ع ) در خصوص کمک ودیعه و رهن ساختمان شهید گرامی جبار واعظ اوجور به مبلغ 000 / 000 / 80 ریال،  که موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  

لازم بذکر است؛ اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

29- مقرر گردید به استناد نامه شماره 1564 /1400/ ص مورخ 10 / 06 / 1400 شهردار محترم؛  با توجه به انجام مناقصه و تجديد مناقصه خدمات شهر و حفظ و نگهداري فضاي سبز و كشف قيمت حاصله، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار مناقصه رفت و روب و خدمات شهر با اعتباري بالغ بر 000/ 000/ 000/ 5   ريال از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، اقدام نمايد. که موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

لازم بذکر است؛ مابه التفاوت  اعتبار لازم در اصلاحیه يا متمم بودجه پادارخواهد شد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.