207 مقرر گردید جهت تجلیل از اعضاء محترم شورای اسلامی شهر به مناسبت فرا رسیدن روز شورا و به استناد بند 4 صورتجلسه مورخ 06/02/ 1401 شورا و معاونین فرمانداری شهرستان البرز،  از محل جشن و پذیرایی ردیف120701 شورای اسلامی اقدام لازم بعمل آید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

208  – مقرر گردید، با توجه به فعالیتهای چشم گیر آقای محمود تقی پور و خانم پروانه پایرنج در خانه هلال احمر شهر شریفیه، بدینوسیله جناب آقای محمود تقی پور بعنوان مسئول خانه هلال آقایان در شهر شریفیه و خانم پروانه پایرنج بعنوان مسئول خانه هلال بانوان شهر شریفیه معرفی می گردند. لذا در صورت بروز مشکل درکمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهر به نمایندگی از شورای اسلامی جهت حل مشکل،  مساعدت و مشارکت تعیین می گردند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

209 مقرر گردید درخصوص حل مشکل پل آهنی بر روی جدول محل اختلاف همسایگان در خیابان گلستان، ریاست محترم شورای اسلامی شهر و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به حل موضوع مذکور اقدامات لازم،  جهت رفع این مشکل انجام پذیرد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.