210 – به استناد نامه شماره  364 / 1401/ ص مورخ 1401/02/11شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 367/ 1400 / و مورخ 22 / 01 / 1401 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر شريفيه،  مبني بر مساعدت مالي جهت برگزاري جشن رمضان با عنوان (مهماني خدا)  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت برگزاري مراسم مذكور  به مبلغ 000 / 000 / 12 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 17 رديف 417702 اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

211 – به استناد نامه شماره  244  / 1401/ ص مورخ 30/01/1401 شهردار محترم؛ و با توجه به نامه شماره 821/ 24 / 555 / ز م مورخ 1401 / 01 / 18 و 065/ 1 / 307 / 555 / م ز مورخ 24/ 01/ 1401 فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه امام رضا شهرستان البرز مبني بر  درخواست تهيه 650 متر مربع كف پوش بتني سيماني جهت حوزه مقاومت بسيج شهيد مطهري که مبلغ 100/000/000ریال که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مورد تصویب قرارگرفته بود. در جلسه شورای اسلامی شهرمطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

212 – به استناد نامه شماره  356  / 1401/ ص مورخ 11/02 /1401 شهردار محترم؛ با توجه به تخصيص اعتبار ماده (42) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، و همچنين با استناد به برآورد پروژه پياده رو سازي معابر شهري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه پياده رو سازي معابر با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 500/ 11 ريال از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها ، پروژه تكميل پياده رو سازي معابر شهري از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

213 مقرر گردید جهت درمانگاه شبانه روزی سرپرست محترم شهرداری؛ حداقل 9  اتاق در ساختمان قدیم شهرداری به صورت مشارکتی با سپاه استان و دانشگاه علوم پزشکی، یک تفاهم نامه جامع تنظیم و حداکثر ظرف مدت 20  روز جهت تصویب نهایی به صحن علنی شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.