216 – به استناد نامه شماره  212 / 1401/ ص مورخ 1401/01/28شهردار محترم؛ اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اصلاح و ترميم جداول سطح شهر اقدام نمايد. برآورد محاسبه شده بر اساس فهرست بهاء سال 1401 با احتساب ضرايب بالاسري و منطقه اي و بدون احتساب ضريب پيمان  ” مبلغ   901 / 443 / 845 / 8   ريال، ”  جهت ادامه بكارگيري پيمانكار شهرداري، در جلسه کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. که در جلسه مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

217 مقرر گردید جهت حل مشکلات واحد خدمات شهری و فضای سبز از شهردار محترم، معاون شهردار و مسئول واحد خدمات شهری و فضای سبز در جلسه آینده دعوت بعمل آید و شهردار محترم نسبت به ارائه گزارش کامل 3 ماهه این واحد توضیحات لازم را  ارائه نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

218 –  مقرر گردید جهت کمک به همایش شهرستانی روز شوراها به مبلغ 20/000/000ریال از ردیف120701 جشن و پذیرایی شورا به فرمانداری شهرستان البرز مساعدت گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

219 مقرر گردید جهت ارائه مشکلات و انعکاس خدمات شورای اسلامی شهر و شهرداری، شهرداری نسبت به ایجاد تفاهم نامه با صدا و سیمای استان قزوین اقدام و  نتیجه را به جلسه شورا ارسال نمایند. که در جلسه مطرح گردید. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

220 مقرر گردید واحد روابط عمومی شهرداری. نسبت به راه اندازی کانال مجازی در شبکه های مجازی جهت انعکاس خدمات شورای اسلامی شهر و شهرداری در اسرع وقت اقدام نمایند. که در جلسه مطرح گردید. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

221 مقرر گردید جهت تشکیل شورا یاری فرهنگی شورای اسلامی و شهرداری از فعالان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بهداشتی و نخبگان سطح شهر دعوت بعمل آید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.