224 – به استناد نامه شماره  413 / 1401/ ص مورخ 1401/02/19شهردار محترم؛  با توجه به درخواست و پيگيري هاي مكرر كاركنان مبني بر استفاده از سرويس اياب و ذهاب ،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تأمين سرويس اياب و ذهاب كاركنان و افزايش اعتبار 000 / 000/ 600 ريال به اعتبار مصوب سال 1401   (000 / 000 / 840 ريال) از محل اعتبارات جاري خدمات مديريت، فصل هفتم كمك هاي رفاهي كاركنان، رديف 160204 كمك هزينه اياب و ذهاب  اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

225 – به استناد نامه شماره  507 / 1401/ ص مورخ 1401/02/25 شهردار محترم؛ همانگونه كه مستحضريد از سال گذشته هزينه تخليه پسماند با افزايش 6 برابري به قيمت 1500 ريال جهت هر كيلوگرم افزايش يافته است ، با توجه به درخواست و ارائه قرارداد هزينه تخليه، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500 / 7 ريال به مدت يكسال از 01 / 01 /1401 لغايت 29 / 12 / 1401 بابت هزينه تخليه پسماند  سال 1401  از محل اعتبارات جاري،  اقدام نمايد. که در جلسه مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.