231 – به استناد نامه شماره  959/ 125/ 1401 مورخ 1401/02/27مدیرکل محترم میراث فرهنگی استان مبنی بر معرفی آقای علی اکبر قدردان به عنوان استادکار صنایع روستایی جهت کارگاه ساخت سازهای سنتی و همچنین گرمابه تاریخی شهر شریفیه؛ که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

232 – به استناد نامه شماره  559 / 1401/ ص مورخ 1401/03/01شهردار محترم؛ با توجه به انجام مراحل خريد و نصب المان هندوانه و انعقاد قرارداد در واپسين روزهاي سال 1400  ، نظر به اينكه مراحل ساخت در مراحل پاياني مي باشد و در بودجه سال 1401 جهت پروژه مذكور مبلغي پيش بيني نشده است، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به  پرداخت  هزينه خريد  و نصب المان هندوانه با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 650 ريال ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور ، طرح نرده گذاري در اطراف ميادين، تقاطع ها و رفیوژها، پروژه نرده گذاري و ايمن سازي رودخانه غربي شهر اقدام نمايد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

233 – به استناد نامه شماره  582 / 1401/ ص مورخ 1401/03/02شهردار محترم. با توجه به ولادت با سعادت حضرت زينب(س) و روز پرستار و درخواست شماره 1285 / 1401 / و مورخ 02 / 03 / 1401 مسئول محترم مركز بهداشت شهر شريفيه مبني بر تهيه وسيله نقليه جهت اردوي يك روزه پرستاران و رابطين بهداشت اين شهرداري در نظر دارد با توجه به كاهش و كنترل بيماري كوويد 19 و به منظور تقدير و تشكر و ايجاد روحيه و انگيزه مضاعف پرستاران و زحمت كشان شبكه بهداشت و درمان شهر شريفيه  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 60 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد برنامه همايش ها  رديف هزينه كرايه وسائط نقليه اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمناً اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

234–  به استناد نامه شماره  562 / 1401/ ص مورخ 1401/03/01شهردار محترم؛  با عنايت به نامه شماره 1189 / 12 مورخ 27 / 02 / 1401 معاونت سياسي ، امنيتي فرمانداري شهرستان البرز مبني بر برگزاري اولين يادواره شهداي طلاب و روحانيون ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت حق السهم مقرر در صورتجلسه مذكور و مساعدت مالي جهت تهيه غذا و چاپ و نصب بنر جهت يادواره شهداي طلاب  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 80 ريال شامل 000 / 000 / 70 ريال هزينه غذا و 000 / 000 / 10 ريال هزينه چاپ و نصب بنر از محل اعتبارات جاري  خدمات اداري رديف هزينه جشن و پذيرايي و چاپ آگهي اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

235 – به استناد نامه شماره  560 / 1401/ ص مورخ 1401/03/01شهردار محترم؛ پيرو نامه 3351 مورخ 11 / 11 / 1400 و با استناد به مجوز شماره 1015 / 1400 / 6 / ص مورخ 28 / 11 / 1400 شوراي محترم اسلامي شهر در خصوص خريد نرده و پروفيل، نظر به اينكه خريد اقلام در سال گذشته صورت نپذيرفته است، با عنايت به ضرورت ايمن سازي رودخانه غربي شهر شامل خريد نرده و پروفيل مي باشد ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد پروفيل پروفيل مورد نياز از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 500/ 2 ريال ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور ، طرح نرده گذاري در اطراف ميادين، تقاطع ها و رفوژها پروژه نرده گذاري و ايمن سازي رودخانه غربي شهر اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

236 – به استناد نامه شماره  563 / 1401/ ص مورخ 1401/03/01شهردار محترم؛ با توجه به نامه محرمانه شماره 145 / / ز م /  79 / ص مورخ 28/ 02/ 1401 معاون و دبير شوراي تامين شهرستان البرز مبني بر تهيه شام و ساير پشتيباني هاي مقتضي جهت اجراي طرح جايگزيني ارز ترجيحي ،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تامين هزينه شام عوامل نظامي و انتظامي و نيروهاي آماده باش  با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 40 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران برنامه و طرح تهيه و اجراي برنامه هاي ايمني و كاهش خطر پذيري پروژه پذيرايي از عوامل نظامي و انتظامي اقدام نمايد.  که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

237- به استناد نامه شماره  576 / 1401/ ص مورخ 1401/03/02شهردار محترم،  با توجه به انجام استعلام بهاء پروژه ديوارچيني كتابخانه و كشف قيمت حاصله، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار پروژه مذكور با اعتباري بالغ بر 000/ 000/ 500/ 2 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه توسعه زير ساخت ها، طرح كمك به تجهيز و مرمت كتابخانه هاي عمومي، پروژه تكميل فاز سفتكاري كتابخانه اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا مابه التفاوت اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متتم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.