238 به استناد نامه شماره  605/ 1401 مورخ 05/03/1401 سرپرست محترم شهرداری، با عنايت به نامه وارده شماره 1011/ 1400 / و مورخ 01/ 03/ 1400  بسيج پايگاه صاحب الزمان(عج) و نامه شماره 1310 مورخ 03/ 03/ 1401 اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز مبني بر مساعدت مالي به تيم فوتبال مسجد مذكور ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت خريد لباس ورزشي، با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 10 ريال  از محل اعتبارات ماده 16 و 17 اجتماعي و فرهنگي برنامه حمايت ، رديف كمك مالي به بخش عمومي 150208  مساعدت نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

239 – به استناد نامه شماره  609 / 1401/ ص مورخ 1401/03/05سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به انجام استعلام بهاء پروژه پياده رو سازي و كشف قيمت حاصله، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار پروژه مذكور با اعتباري بالغ بر 000/ 000/ 800 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها، پروژه پياده رو سازي معابر سطح شهر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.