241 – به استناد نامه شماره  620 / 1401/ ص مورخ 1401/03/07سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به نامه شماره 403 مورخ 29/ 02 / 1401 واحد فني و عمراني مشتمل بر برآورد ترميم ترانشه و آسفالت مسير ضلع جنوبي ديوار پيش ساخته راه آهن، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به ترميم و آسفالت مسير جنوبي ديوار راه آهن و از طريق استعلام بهاء  با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 100/ 2 ريال ( بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 1401)  از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت معابر موجود، پروژه ترميم ترانشه و آسفالت ضلع جنوبي ديوار پيش ساخته راه آهن اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، به تصویب رسیده بود. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید. مقرر گردید سرپرست محترم شهرداری استعلامات لازم را از راه آهن جمهوری اسلامی جهت تائیدیه فنی اخذ نمایند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

لازم به ذكر است برآورد مذكور بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 1401 بوده و قرارداد بر اساس كشف قيمت صورت پذيرفته، بعد از طي مراحل قانوني انجام خواهد گرديد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

242-  مقرر گردید درخصوص طراحی تابلوهای شهداء بلوار امام علی ( ع ) از طراحان سطح شهر و استان بصورت مسابقه در شبکه های مجازی اجراء و نتایج را به شورای اسلامی شهر، شهردار و بسیج ارائه نمایند. ضمنا شهردار محترم نسبت به اصلاح تابلوهای موجود اقدام نمایند. که در جلسه مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

243-  به استناد نامه شماره  655 / 1401/ ص مورخ 1401/03/09سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به ارائه صورت وضعيت قطعي قرارداد 1629/ 1400 مورخ 13/ 06/ 1400  شركت آيسان معمار قزوين  طي برگ تاييد  249 / 1401 مورخ 10/ 02/ 1401 واحد فني و عمراني. اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت صورت وضعيت قطعي قرارداد مذكور با احتساب 9 درصد ارزش افزوده جمعا با اعتباري بالغ بر 496/ 768/ 597 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه تحول بهبود عبور و مرور شهري، طرح نصب و ترميم سنگدال و جداول ، پروژه ترميم جداول سطح شهر اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

244 – به استناد نامه شماره  561 / 1401/ ص مورخ 1401/03/01شهردار محترم؛ با توجه به درخواست 5933 مورخ 23 / 10 / 1400 شركت بنيان راه ايليا مجري قراردادهاي شماره 25 / 26 / 1811 مورخ 19 / 03 / 95 “دسترسي هاي پل ولايت” و 26 / 25 / 1526 مورخ 31 / 02 / 94 زيرسازي و آسفالت سطح شهر مبني بر پرداخت ارزش افزوده صورت وضعيت هاي مذكور اين شهرداري در نظر دارد با توجه به ارائه فاكتور ارزش افزوده نسبت به پرداخت ارزش افزوده صورت وضعيت هاي يك الي سه قرارداد 1811  با اعتباري بالغ بر 295/ 420/ 481 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه  سامانه هاي هوشمند حمل و نقل،  طرح احداث خيابان و بزرگراه پروژه دسترسي هاي پل ولايت ، و همچنين پرداخت ارزش افزوده صورت وضعيت ماقبل قطعي قرارداد 1526 با اعتباري بالغ بر 734 / 926 / 68 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح لكه گيري ، نگهداري آسفالت و ابنيه ، پروژه زير سازي و آسفالت معابر اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

245 مقرر گردید، کلیات طرح پیشنهادی احداث پارکهای محلی کوچک و پارک جیبی، با نظریه کارشناسی و با در نظر گرفتن مزایا، معایب و همچنین با ارائه جزئیات و طرح تکمیلی، که در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

246 –  مقرر گردید؛ مبلغ 500/000/000ریال از بودجه شورای اسلامی شهر توسط شهردار محترم، به شماره حساب” 0116465888000 ” شورای اسلامی شهر واریز گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.