482- مقرر گردید با توجه به مشکلات مالی فراوان خانم افسانه طارمی مبلغ 2/000/000 ریال از بودجه شورا از ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت به ایشان پرداخت گردد.

483- نامه شورا 2946/11 مورخ 1398/4/19 هیات محترم تطبیق شهرستان البرز،در خصوص مصوبه 471 جلسه 160 مورخ 98/4/14 شورای اسلامی شهر شریفیه با موضوع جانمایی و تهاتر یک قطعه زمین شهرداری با یک قطعه زمین شورای کشاورزی به استحضار می رساند رای هیات محترم تطبیق شهرستان البرز تامین می گردد.

484- نامه شماره 2945/11 مورخ 1398/4/19 هیات تطبیق شهرستان البرز،در خصوص مصوبه 468 جلسه 159 مورخ 98/4/5 شورای اسلامی شهر شریفیه با موضوع برگزاری جلسه شورا با حضور تامین و سربنه ها با محوریت شورای کشاورزی در خارج از شهرداری به استحضار می رساند در صورتیکه امورات مربوطه به اراضی 43 هکتاری و 5 هکتاری و سایر موارد در حدود اختیارات قانونی شهرداری می باشد در دفتر شورا رسیدگی شود و مواردی که مربوط به خود مالکین و تصمیمات مالکین و تقسیمات محلی و مشایی می باشد مربوطه به کشاورزان و مالکین خودشان می باشد در خارج از دفتر شورا برگزار و تصمیم گیری خواهند نمود.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.