537- نامه شماره 911 / 79 / ح م / 7935 ش مورخ 22/ 8 / 98 ، با توجه به نامه شماره 2250 / م / 795 مورخ 18 / 08 / 98  شوراي تامين فرمانداري شهرستان البرز مبني بر تامين هزينه هاي برگزاري رزمايش گردان هاي امنيتي و دفاعي شهرستان البرز در تاريخ هاي 30 آبان و يكم آذر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مشاركت در برگزاري رزمايش مذكور با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 120 ريال از محل اعتبارات خدمات شهري ماده 5 رديف 205505 (جشن و پذيرايي) اقدام نمايد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد.در جلسه مطره و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

538- نامه شماره 5759 مورخ 11 / 8 / 98 شهردار محترم،شهرداري در نظردارد با اعتباري بالغ بر ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰ ريال نسبت به استفاده ازخدمات مشاوره اي در زمينه هاي ،آموزش كادرفني و نظارت بر پيمان و تهيه متره و اسناد مناقصه بررسي و تصويب طرح هاي شهرداري، شركت در جلسات كميسيون تحويل موقت و قطعي و … از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. حال با عنايت به ضوابط اعلام شده از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور، ( بند ۸ فرم شماره ۲ ن ۱۳۹۲ مربوط به واگذاري انجام وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري به شركت ها از طريق مناقصه به منظور رعايت تشريفات مناقصه)، از محل اعتبارات وظيفه عمراني اقدام نماید . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد.در حلسه مطرح و با اتفاق آراء به جلسه کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری ارجاع گردید.

539- نامه شماره 5817 مورخ 19 / 8 / 98 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 659 / 311 / 307 / 555 / م ز مورخ 04/ 08/ 98 سپاه ناحيه امام رضا (ع) شهرستان البرز مبني بر مساعدت مالي به گروه سرود نسيم ياس”زير مجموعه پايگاه زينب كبري(س) جهت اجراي برنامه در سطح شهر شريفيه اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000 / 10 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 17 رديف 417702 اقدام نمايد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.