553- احتراما پيرو نامه شماره 6140 مورخ 27 / 9 / 98 شهردار محترم،با توجه به مدت زمان ماموريت و طول سفر ، مدت ماموريت آقاي حسين هاشمي به مدت 5 روز اصلا ح ميگردد.در ضمن آقاي محمد شعباني به عنوان جانشين معرفي مي گردد در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*ارجاع گردد به مصوبه 551 صورتجلسه 183*

554- مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 60 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

555- نامه شماره 6091 مورخ 21 / 9 / 98 شهردار محترم، ماموریت شهردار محترم به مدت یک روز با موضوع جشنواره پژوهش آموزش در مدیریت شهری و با جانشینی آقای محمد شعبانی در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

556- نامه شماره 7232 مورخ 24 / 9 / 98 سرپرست محترم فرمانداری شهرستان البرز،در خصوص رای هیات تطبیق شهرستان البرز بند 547 مصوبه جلسه 181 مورخ 6 / 9 / 98 با موضوع بکارگیری یک نفر نیروی کارشناس حقیقی از طریق استعلام بهاء نظر فرماندار محترم شهرستان البرز تامین می گردد در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبه 547 صورتجلسه 181 ملغی می گردد*

557- نامه شماره 6122 مورخ 26 / 9 / 98 شهردار محترم، به استحضار مي رساند اين شهرداري با استناد به مصوبه شماره 952 / الف / 5 مورخ 22 / 07 / 98 جهت خريد تابلوهاي راهنماي شهري از طريق استعلام بهاء اقدام نمود، از تعداد پنج فقره استعلام ارسالي سه شركت استعلام مربوطه را به شهرداري ارائه نمودند كه قيمت دو شركت معقول و جهت قرارداد طي نامه شماره 5991 / 98 / ص مورخ 10 / 09 / 98 شرايط عقد قرارداد ابلاغ گرديد كه متاسفانه هيچيك از شركت ها حاضر به ارائه تضمن نامه بيمه اي جهت شبرنگ هاي تابلوها نشدند فلذا اين شهرداري در نظر دارد با استناد به بودجه پيشنهادي مصوب سال 1398 (000 / 000 / 200 / 1) ، با اعتباري بالغ بر 000 /000 / 000 / 2 ريال پروژه خريد تابلوهاي راهنماي شهري را از طريق مناقصه عمومي از پيمانكاران و فروشندگان واجد شرايط خريداري نمايد ، لذا خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه از محل اعتبارات عمران شهري برنامه 303 صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا مابه التفاوت اعتبار مذكور (000 / 000 / 800 ريال) در اصلاحيه و متمم بودجه پادار خواهد گرديد در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

558- نامه شماره 5656 مورخ 22 / 7 / 98 شهردار محترم، احتراما به استناد بند 24 ماده 80 قانون تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور، تصويب نامگذاري معابر ،ميادين ، خيابانها ،كوي و كوچه ها در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها بر عهده شوراي شهر مي باشد .با توجه به اينكه برخي از معابر فاقد نام و برخي ديگر نيازمند تغيير مي باشند به پيوست اسامي پيشنهادي براي معابر بي نام و معابر مورد نياز به اصلاح در 12 برگ جهت بررسي و تصويب به حضور ارسال مي گردد در جلسه مطرح و با اتفاق آراء به کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و حقوقی شورا اسلامی شهر ارجاع گردید.

559- مقرر گردید به استناد بند12 و بند16 ماده80 قانون،تشکیلات،وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات جهت رسیدگی به موقع تعرفه عوارض پیشنهادی شهرداری و بودجه پیشنهادی سال 1399 در مهلت قانونی مقرر رسیدگی و نمونه بودجه تعرفه سال 98 برای تطبیق با نمونه پیشنهادی 99 در اختیار شورا قرار گیرد در جلسه مطرح و  با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.