620 – مقرر گردید با عنایت به اینکه اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین طی نامه شماره 46003263278 مورخ 28 / 7 / 98 با تمدید ماموریت آقای حسین هاشمی به عنوان شهردار شریفیه از تاریخ 1 / 7 / 98 لغایت 31 / 6 / 99 موافقت نموده و اعضای شورا به اتفاق آراء نسبت به استمرار خدمت ایشان تا تاریخ 31 / 6 / 99 موافقت نموده و از استاندار محترم قزوین درخواست می نمایند اقدامات اداری لازم برای استمرار ماموریت ایشان تا موعد قید شده در نامه مذکور صورت پذیرد و توافق شد پس از 31 / 6 / 99 نسبت به انتخاب شهردار جدید اقدام لازم صورت گیرد و همه پایبند به توافق باشد ، در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

621- نامه شماره 766 / 99 مورخ 4 / 4 / 99 شهردار محترم،همانگونه كه مستحضريد با توجه به بروز ويروس كرونا و فراگيري آن در جامعه كه به تعويق برگزاري مناقصه خدمات شهري گرديد و پيرو آن 25% افزايش قرارداد ابلاغ و مدت قرارداد از تاريخ 01 / 02 / 1399 لغايت 31 / 03 / 1399 تمديد گرديد تا در اين مدت پيمانكار جديد طي مناقصه انتخاب گردد. جلسه كميسيون عالي در مورخ 26 / 03 / 1399 برگزار و با توجه به ارائه پيشنهادات مشروط و مبهم و عدم ارائه آناليز قيمت و ناكافي بودن مدارك درخواستي توسط شركت كنندگان ، مناقصه تجديد و بلافاصله چاپ آگهي تجديد مناقصه انجام گرديد.اينك با توجه به ضرورت حفظ و نگهداري فضاي سبز و جمع آوري زباله اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تمديد قرارداد 854 به مدت يكماه ديگر در قالب قرارداد جديد و پرداخت مابه التفاوت افزايش حقوق و مزاياي كارگران و ماشين آلات در ماه هاي ارديبهشت، خرداد و تير سال 1399″ ابلاغي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي” با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500 / 1 ريال اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

622- نامه شماره 569 / 99 مورخ 17 / 3 / 99 شهردار محترم،به استحضار مي رساند ، با توجه به پيش بيني فروش زمين جهت تامين منابع مالي اجراي پروژه هاي عمراني در بودجه پيشنهادي مصوب 1399 از محل منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش 45 قطعه از زمين هاي تفكيكي باغ اربابي و اراضي شهرداري (شمال جاده قزوين – آبيك ) به شرح جدول پيوست از طريق مزايده عمومي و بر اساس قيمت پايه كارشناسي اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي ، مجوز لازم را صادر و ابلاغ فرماييد .پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شورا در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

623- نامه شماره 724 / 99 مورخ 2 / 4 / 99 شهردار محترم، با توجه به درخواست خانم اكرم بهتوئي در خصوص واگذاري 2.78 متر مربع از معبر (پياده راه) و گزارش توجيهي شماره 99 / 251 مورخ 10 / 02 / 99 مسئول محترم امور شهرسازي و معماري ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به واگذاري 2.78 متر مربع زمين واقع در شريفيه ، نبش كوچه بن بست لاله 7 با كاربري تجاري بر اساس قيمت كارشناسي به شماره 2991 مورخ 05 / 02 / 99 جمعا به ارزش 000 / 020 / 25 ريال از محل درآمدهاي منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي” فروش اموال غير منقول” اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اقدام امر به ابلاغ فرمائيد .فرماييد ضمنا ما به التفاوت اعتبار لازم در اصلاح و يامتمم بودجه پادار خواهد شد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.