676 – نامه شماره 2527 مورخ 12 / 09 / 99 سرپرست محترم شهرداری، با توجه به نامه شماره 712 / ز م /  78 / ص مورخ 27 / 08 / 99 دبير شوراي تامين فرمانداري شهرستان البرز مبني بر تهيه 90 پرس شام به مدت سه شب از مورخ 27 / 08 / 99 لغايت 29 / 08 / 99 اين شهرداري در نظر دارد با استناد به فاكتور ارائه شده نسبت به پرداخت هزينه شام با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 59 ريال از محل اعتبارات جبران خدمات كاركنان رديف كمك به اشخاص حقيقي رديف 150304 اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

677 – نامه شماره 2526 مورخ 12 / 09 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، پيرو مذاكرات شفاهي صورت گرفته در صحن شورا مبني بر كمبود شديد نيرو در شهرداري و با توجه به نامه شماره 2044 / 99 و 2048 / 99 مورخ 19 / 08 / 99 مسئول محترم حراست در خصوص مشكلات عديده بوجود آمده در شهرداري بواسطه كمبود نيروي نگهبان، و همچنين تاكيدات موكد در خصوص حفظ و نگهداري ساختمان شهرداري در مواقع بحراني اين شهرداري در نظر دارد نسبت به بكارگيري دو نفر نيروي نگهبان به مدت يكسال  با اخذ مجوز هاي مورد نياز توسط حراست شهرداري،  از طريق سازمان همياري شهرداريهاي استان با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 860 / 1 ريال (با احتساب افزايش 20 درصدي حقوق و مزاياي سال 1400) و همچنين جذب دو نفر نيروي آتش نشان از ساير شهرداريهاي همجوار بصورت مامور ( تا زمان جذب نيرو از طريق آزمون) با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 140 / 2 ريال از محل اعتبارات جبران خدمات كاركنان اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد .ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

678 – با توجه به نامه شماره 1604 مورخ 18 / 06 / 99 شهرداری ، يك نسخه  تفريغ بودجه سال 1398 اين شهرداري با درآمدي بالغ بر 577 / 986 / 121 / 98 ريال تقديم ميگردد. تفريغ بودجه ارائه شده در سه بخش وظيفه خدمات اداري به مبلغ 260 / 875 / 303 / 7 ريال و وظيفه خدمات شهري به مبلغ 458 / 897 / 509 / 36 ريال و وظيفه عمران شهري به مبلغ 198 / 238 / 997 / 40 ريال كه با رعايت موضوع ماده 68 قوانين و مقررات شهرداري تهيه و تنظيم گرديده است. لطفا نسبت به بررسي و تصويب تفريغ بودجه ارائه شده اقدام و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد .در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

تذکر:مصوبه 678 با توجه به تساوی آراء موافق و مخالف فاقد اعتبار بوده و در جلسه 231 مطرح و در مصوبه 684 با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.