717- نامه شماره 3342 مورخ 03 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، با توجه به تخصيص مبلغ 000 / 000 / 970 / 6 ريال اسناد خزانه اسلامي اخزا 911 با سررسيد 06 / 09 / 1402 از محل طرح هاي توسعه و حمايت هاي مالي و بهبود حمل و نقل عمومي بصورت خريد قير يارانه اي با زمان هزينه كرد تا پايان 28 / 12 / 99 اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد قير مذكور از طريق مناقصه عمومي از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور ، طرح خريد قير يارانه اي، ” پروژه آسفالت معابر باقيمانده سطح شهر” اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را جهت اجرا ، امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودج پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

718- مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 100 ریال از بودجه شورا توسط شهرداری به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

719- نامه شماره 2647 مورخ 03 / 11 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، به پيوست تراز شش ماهه 99 شهرداري جهت استحضار به حضور ارسال ميگردد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.