732- مقرر گردید جهت تنظیم بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر شریفیه توسط آقای سعید رشوند مبلغ 000 / 000 / 15 ریال از بودجه شورا به ایشان پرداخت گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

733- بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر شریفیه با اعتبار 000 / 000 / 600 / 1 ریال با هزینه های پرسنلی 000 / 000 / 175 هزینه های اداری 000 / 000 / 260 / 1 ریال و هزینه های سرمایه ای 000 / 000 / 65 ریال و هزینه های انتقالی 000 / 000 / 100 ریال در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید. در جلسه مطرح با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت و مقرر گردید بر اساس بند ج بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداریهای کشور ( ضوابط کمک به بودجه شورای اسلامی شهر ) در صورت نیاز و بر اساس بند مذکور تا مبلغ حداکثر 000 / 000 / 680 / 2 ریال هزینه نماید.

734- نامه شماره 3520 مورخ 20 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، پيرو تقاضاي شماره 7265 مورخ 20 / 12 / 99 آقاي سعيد زماني ، ذيحساب اعتبارات عمراني در خصوص پرداخت حق الزحمه ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت حق الزحمه نامبرده از تاريخ 01 / 05 / 99 لغايت 31/ 04/ 1400 با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 55 ريال از محل اعتبارات تحول اداري و مديريت عملكرد، حق الجلسه (كد 503) اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد. بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

735- نامه شماره 3519 مورخ 20 / 12 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، با توجه به درخواست مركز نيكوكاري مبني بر حمايت از خانواده هاي بي بضاعت و با عنايت به پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سال 99 و همچنين نزديك شدن به روز هاي پاياني سال و لزوم كمك به هموطنان عزيز در جشن نيكوكاري اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مشاركت در كمك به نيازمندان با اعتبار 000 / 000 / 15 ريال از محل اعتبارات كمك به بخش خصوصي رديف 150302 بودجه هزينه نمايد خواهشمند است ضمن بررسي موضوع نسبت به ارائه مجوز لازم اقدام نمائيد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

736- مقرر گردید با توجه به خدمات یکساله آقای هادی رمضانی مسئول دبیرخانه و دفتر شورا و دبیر هیات رئیسه شورا مبلغ 000 / 000 / 10 ریال و آقای مصطفی اسمی خدمات شورا و شهرداری مبلغ 000 / 000 / 10 ریال از ردیف 2055 جشن و پذیرایی بودجه شورا پرداخت گردد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

737- نامه شماره 24663 مورخ 20 / 12 / 99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ، در اجرای ماده7 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 و بند 6 تبصره ذیل ماده3 مصوبه شماره 51898 ت 25528 ه مورخ 7 / 11 / 81 هیات وزیران با لصلاحات بعدی ، با استناد به موافقت شماره 54820 مورخ 19 / 12 / 1399 مدیرکل محترم دفتر نوسازی ، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، پرداخت یک ماه مجموع حقوق مبنا و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب منوط به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یه عنوان پاداش پایان خدمت به شهرداران بلامانع میباشد . بدیهی است اگر خدمت شهردار کمتر از یکسال باشد به تناسب مدت خدمت پاداش مذکور را دریافت خواهد نمود . دستور فرمائید برابر مقررات اقدام لازم معمول گردد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت که به میزان 7 ماه به آقای دکتر حسین هاشمی و برای مدت 5 ماه به آقای سعید رشوند پرداخت گردد.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.