749 – نامه شماره 31 مورخ 08 / 01 / 1400 سرپرست محترم شهرداری ، شهرداري در نظر دارد مطابق ماده 34 آئين نامه مالي، و با رعايت ماده 79 قانون شهرداريها همچنين با استناد به نامه شماره 16036/42/59 مورخ 12/11/1394 دفتر امور شهري و شوراهاي استان نسبت به تعيين تنخواه گردان شهرداري به مبلغ 000 / 000 / 100 ريال در سال 1400 اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه جهت اقدام مقتضي ابلاغ گردد . با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

750 – نامه شماره 09 مورخ 07 / 01 / 1400 سرپرست محترم شهرداری ، با توجه به تاييد حكم شهردار محترم و لزوم برگزاري مراسم و تهيه هداياي لازم جهت تقدير و تشكر از زحمات شهردار اسبق جناب دكتر هاشمي و سرپرست شهرداري اين شهرداري در نظر دارد نسبت به برگزاري مراسم مذكور و تهيه هداياي مناسب با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 100 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، برگزاري همايش ها رديف 120701 ” هزينه تشريفات” اقدام نمايد .
خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه و با اتفاق آراء با خرید فقط دو عدد تابلو فرش جمعا به مبلغ 000 / 000 / 13 ریال و برگزاری مراسم در حد متعارف موافقت گردید

751 – مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 100 ریال از بودجه شورا توسط شهرداری به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.