757 – نامه شماره 253 مورخ 08 / 2 / 1400 شهردار محترم ، باتوجه به اينكه در تعرفه سال 1400 اين شهرداري در بند 34 تبصره 2 بهاء خدمات پسماند مشمول تخفيفات نگرديده است لذا خواهشمند است نسبت به مصوبه آن در جلسه شورا مطرح و نتيجه را نيز به اين شهرداري اعلام فرمائيد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت که طبق بند 26 تبصره2 با ظریب تعدیل 75 محاسبه و اخذ گردد.

758- نامه شماره 214 مورخ 02 / 2 / 1400 شهردار محترم ، با عنايت به مصوبات ستاد كروناي استان و شهرستان مبني بر كاهش تعداد مسافر از 4 به 3 نفر جهت رعايت پروتكل هاي بهداشتي، اين شهرداري در نظر دارد با توجه به هزينه هاي بالاي نگهداري خودرو و تامين معيشت خانواده هاي رانندگان نسبت به سرشكن نمودن مبلغ كرايه مسافر كاهش يافته بر مبلغ سه مسافر ديگر تا زمان پايان طرح مذكور در شرايط قرمز كرونايي اقدام نمايد. لذا مراتب جهت بررسي وتصويب به حضورارسال ميگردد .
كرايه فعلي 35000 كرايه پيشنهادي 45000 پس از بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون حمل و نقل در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

759- نامه شماره 190 مورخ 31 / 01 / 1400 شهردار محترم ، در خصوص درخواست آقاي مهدي حاجي آبادي دبير سمن ايده پردازان خلاق مينودري بابت استفاده از سالن آمفي تئاتر اين شهرداري به مدت 3 روز در هفته به استحضار مي رساند كه بابت هر ساعت استفاده سالن هزينه آن مبلغ 000 / 000 / 3 ريال مي باشد. لذا با توجه به درخواست ايشان بابت استفاده رايگان از سالن آمفي تئاتر خواهشمند است موضوع در جلسه شورا مطرح و نتيجه را نيز به اين شهرداري اعلام فرمائيد. پس از بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

760- نامه شماره 196 مورخ 31 / 01 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره 165/ 1400 مورخ 29/ 01/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد)مبني بر برآورد هزينه رنگ آميزي زيرگذر اصلي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به رنگ آميزي زير گذر اصلي شهر با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 200/ 3 ريال و رنگ آميزي سه عدد زيرگذر راه آهن با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 250 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيبا سازي شهري(ارتقاء كيفيت معماري و سيما و منظر شهري) طرح ساماندهي ميادين و معابر شهري، پروژه رنگ آميزي زيرگذرهاي شهري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 450 / 3 ريال از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد . لازم به ذكر است تأمين اعتبار لازم جهت اجراي پروژه مذكور ( كاهش اعتبار از ساير پروژه ها بر عهده شوراي محترم اسلامي شهر مي باشد . ) پس از بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

761- نامه شماره 198 مورخ 31 / 01 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره 165/ 1400 مورخ 29/ 01/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد)مبني بر برآورد هزينه خريد و نصب المان هاي شهري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب المان ورودي مزار شهدا و المان هندوانه نماد شهر شريفيه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 250 / 1 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيبا سازي شهري(ارتقاء كيفيت معماري و سيما و منظر شهري) طرح ساماندهي ميادين و معابر شهري، پروژه خريد و نصب المان هاي شهري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 250 / 1 ريال از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد . لازم به ذكر است تأمين اعتبار لازم جهت اجراي پروژه مذكور ( كاهش اعتبار از ساير پروژه ها بر عهده شوراي محترم اسلامي شهر مي باشد . ) پس از بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

762- نامه شماره 169 مورخ 29 / 01 / 1400 شهردار محترم ، با توجه درخواست شماره 351 / 1400 / و مورخ 28 / 01 / 1400 آقاي محمد امين دوست جهت انتقال( بصورت مامور) از شهرداري آبگرم به شهرداري شريفيه و استقرار در واحد فني و عمراني، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به انتقال نامبرده از شهرداري آبگرم به شهرداري شريفيه بصورت مامور اقدام نمايد خواهشمند است نسبت به افزايش اعتبارات خدمات مديريت ، جبران خدمات كاركنان رديف هاي مرتبط با اعتباري بالغ بر 000 /000 /300 /1 بررسي و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد پس از بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

763- نامه شماره 209 مورخ 02 / 2 / 1400 شهردار محترم ، آقاي اميرعلي سليماني مالك زميني به مساحت 40 / 138مترمربع مي باشد كه مقدار30 / 96 مترمربع آن در طرح بازگشايي معبر باقر خان به آدرس خيابان آذران 9 ملك جنوبي (كروكي پيوست ) قرار گرفته است . با توجه به اينكه بازگشايي خيابان باقرخان جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك ملك مورد نظر اقدام نموده و از قدرالسهم شهرداري در اراضي سازمان اموال و املاك كوثر ( اراضي معروف به باغ اربابي ) برابر قيمت كارشناسي به نامبرده زمين معوض بدهد . خواهشمند است ، موضوع در جلسات آن شوراي محترم مطرح و نتيجه را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد .ضمنا ما بقي زمين مورد نظر در حريم كانال آب كشاورزي بوده كه مسئوليت آن با آب منطقه اي يا منابع آب استان مي باشد .پس از بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.