793 – نامه شماره 4700 مورخ 25 / 03 / 1400 هیات تطبیق درخصوص بند 779 مصوبه جلسه 254 درخصوص نیاز شفاف سازی ترمیم جداول مورخ 25/03/1400 هیات تطبیق شهرستان البرز تامین و از طریق استعلام بهاء انجام خواهد پذیرفت. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

794- نامه شماره 862 مورخ 02 / 04 / 1400 شهردار محترم، در خصوص درخواست شمار 1458 مورخ 23/03/1400 آقای امیر علی سلیمانی مالک زمینی به مساحت 40/138 متر مربع می باشد. که مقدار 30/96 مترمربع آن در طرح بازگشایی معبر باقرخان به آدرس خیابان آذران 9 ملک جنوبی قرار گرفته است. مبنی بر مخالفت بر دریافت زمین معوض و درخواست پرداخت وجه طبق نظریه کارشناسی، با توجه به اینکه بازگشایی خیابان باقر خان جزء اولویتهای طرح بازگشایی این شهرداری می باشد. این شهرداری در نظر دارد نسبت به تملک ملک مورد نظر اقدام نموده و برابر قیمت کارشناسی 000/000/850 ریال پرداخت نماید. خواهشمند است موضوع در جلسات آن شورای محترم مطرح و نتیجه را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمایید. ضمنا مابقی زمین مورد نظر در حریم کانال آب کشاورزی بوده که مسئولیت آن با آب منطقه ای یا منابع آب استان می باشد.

ضمنا اعتبار مورد نیاز از محل فروش اراضی باغ اربابی تامین اعتبار خواهد گردید. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.