799– مقرر گردید بنیاد حجاب و عفاف استان قزوین در خصوص معرفی غرفه داران استان جهت برپایی نمایشگاه حجاب و عفاف شهر اقدام نماید.

در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

800- مقرر گردید مبلغ 35/000/000 ریال از بودجه شورای اسلامی ردیف جشن و پذیرایی جهت برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف شهر هزینه گردد .

در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

801- نامه شماره 953 مورخ 13  /  04  /  1400 شهردار محترم، درخصوص ضرورت حفظ و نگهداری فضای سبز و جمع آوری زباله، این شهرداری در نظر دارد در صورت ضرورت و عدم انتخاب پیمانکار جدید نسبت به تمدید قرارداد شماره  99/1100مورخ 1399/05/01به مدت 2 ماه در قالب ابلاغ 25 در صد افزایش حجم قرارداد یا متمم قرارداد مذکور با احتساب پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق و مزایای کارگران و ماشین آلات  در سال 1400 ابلاغی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی با اعتباری بالغ بر 000 / 000 / 500 /5 ریال اقدام نماید. خواهشمند است ضمن بررسی نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً اعتبارمذکور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

 در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

802- مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 20  ریال از بودجه شورا ردیف کمک به اشخاص نیازمند به آقای مهدی محمد بیگی فرزند ابراهیم با کدملی 4324350566 قهرمان کشوری پرتاب وزنه جهت حمایت کمک و تحت پوشش بهزیستی می باشد.

 در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.