موضوع کمیسیون:  بررسی پروژه های مصوب شده و اجراء نشده  – لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران،  شهردار محترم و مسئول واحد شهرسازی تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای نظری شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛  ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه. به نامه ارسالی از سوی شورای اسلامی شهر به شهردار محترم درخصوص پروژه های عمرانی مصوب شده و اجراء نشده از جمله؛ 1 – اتصال بلوار شهید بهشتی به بلوار غربی که در بودجه سال 1401 پیش بینی شده. 2 – پروژه بلوار غربی که مدت زمان مشاور تمام و بی نتیجه مانده 3 – میدان آذران 4 – میدان شهید بهشتی 5- پارک شهید قدوسی 6- کمربندی آذران 7- روشنایی بلوار شرقی. مطالبی را بیان نمودند

*-  اعضای محترم شورای اسلامی شهر درخصوص لایحه کف پوش  خیابان شهید صیاد شیرازی و مشکل ملک آقای پرپینچی در خیابان گلستان  با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمودند. در ادامه خواستار گزارش اجمالی پروژه بعد از اجراء به شورای اسلامی شهر شدند.  

* –  آقای محمد حسینی توضیحاتی  درخصوص ملک آقای سید حسین پرپینچی و میزان کاربری فضای سبز و فضاهای موجود توضیحاتی را ارائه نمودند.

1-  به استناد نامه شماره 3102 / 1401 / ص مورخ  04 / 10 / 1401  شهردار محترم؛ و با توجه به درخواست شماره 802 / 1401 مورخ 21 / 08 / 1401 و 975 / 1401  مورخ  03 / 10 / 1401  واحد فني و عمراني ، مبني بر خريد كفپوش بتني ساده و شياردار و سكه اي (نابينايان)، سيمان و ماسه و اجراي دستمزدي جهت پروژه پياده رو سازي خيابان شهيدصياد شيرازي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه پياده رو سازي خيابان شهيد صياد شيرازي با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 500/ 3 ريال بصورت اماني، از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها ، پروژه تكميل پياده رو سازي معابر شهري از طريق استعلام بهاء و بصورت اماني  اقدام نمايد.  که در جلسه مطرح و به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت  و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می گردد.

2 – به استناد نامه شماره 3049 / 1401 / ص مورخ  29 / 09 / 1401  شهردار محترم ؛ با عنايت به نامه وارده به شماره 1401/5772/و مورخ 1401/09/20 آقاي سيدحسين پرپينچي مالك زميني به مساحت 142 مترمربع واقع در خيابان گلستان جنوبي كوچه نيلوفر- فرعي لادن ( كروكي پيوست )كه درخواست احداث بنا نموده اند با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي مشاهده گرديد كاربري زمين مورد نظر برابرطرح جامع شهر شريفيه فضاي سبز بوده و ايشان درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند ،  که در جلسه مطرح و به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.