موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری   –  کمر بندی شرقی

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، شهردار محترم تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن تبریک پیشاپیش  به مناسبت روز معلم، شورا و روز کارگر ، گزارشی از بازدید پروژه کمربندی شرقی بهمراه شهردار محترم و واحد شهرسازی ارائه نمودند. در ادامه ایشان با استفاده از فرصتها توسط دستگاههای اجرایی در مباحث قانون گذاری توسط دولت از جمله، استفاده از ظرفیت لایروبی رودخانه جهت ساماندهی رودخانه های سطح شهرمطالبی را در این زمینه بیان نمودند.

1 – مقرر گردید شهردار محترم پیگیری لازم را در خصوص لایروبی رودخانه های سطح شهر از طریق آب منطقه ای استان و شهرستان البرز انجام نمایند.

درخصوص واگذاری سالنهای ورزشی به هیات های ورزشی همان شهر خواستار و پیگیری شورا و شهرداری جهت در اختیار گرفتن یکی از سالنهای ورزشی شهر جهت کمک به ورزش و ساماندهی آن شدند.   

2 –  مقرر گردید شهردار محترم نسبت به برگزاری برنامه های ورزشی همگانی  اقدام عاجل بعمل آورد و نتیجه را به شورا ارائه نماید.

3 –  مقرر گردید از تیم محلی شهرداری شریفیه که در مسابقات والیبال استان قهرمان شده اند. از سوی شهرداری تقدیر بعمل آید.                                                                                                                                                                                          

4 –  به استناد نامه شماره 256 / 1402 / ص  مورخ 26 / 01 /1402 شهردار محترم؛  با عنايت به نامه وارده به شماره 1402/288مورخ 1402/01/19  خانم فاطمه عبداله پور مالك زميني به مساحت 192.94 مترمربع واقع در خيابان گلستان جنوبي كوچه نيلوفر 8 ( كوچه نسترن سابق) نبش كوچه 6 متري و چمران كه درخواست احداث بنا نموده اند با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي مشاهده گرديد بخش اعظم كاربري زمين مورد نظر برابرطرح جامع شهر شريفيه (170.21 متر مربع ) در طرح بازگشايي معبر شهيد چمران قرار ميگيرد (كروكي پيوست ). حال نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند. که در جلسه کمیسیون به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال می گردد.

5 –  به استناد نامه شماره 255 / 1402 / ص  مورخ 26 / 01 /1402 شهردار محترم؛  با عنايت به نامه وارده به شماره 1402/377/و مورخ 1402/01/19  خانم صغري و خديجه عبداله پور مالك زميني به مساحت 189.54 مترمربع واقع در خيابان گلستان جنوبي كوچه نيلوفر 8  نبش چمران و نيلوفركه درخواست احداث بنا نموده اند با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي مشاهده گرديد بخش اعظم كاربري زمين مورد نظر برابرطرح جامع شهر شريفيه ( 180.46 متر مربع ) در طرح بازگشايي معبر شهيد چمران بوده و ايشان درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند . که در جلسه کمیسیون به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.