موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری و اراضی الحاق به محدوده

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، از عواملین حضور قاری بین المللی قرآن آقای شاکر نژاد در شهر شریفیه تقدیر و تشکر نمودند. در ادامه ایشان درخصوص 1 – ورودی ایمن شهر 2 اراضی الحاق به بافت 3 پروژه بلوار غربی 4 – خیابان آذران یکم 5 زمین اداره آبفا 6 ورودی کمر بندی غربی. در اراضی، رمپ و لوپ ها،  با توجه به نامه فرمانداری درخصوص اراضی الحاق به بافت، ایشان خواستار همفکری همکاران شورا شدند.

*- آقای نظری به موضوع اهمیت این اراضی برای شهر اشاره و خواستار تشکیل جلسه با فرمانداری و رئیس کمیته انطباق شدند. ایشان به مشکلات فوق الذکر در اراضی داخل طرح نکه خاطر نشان نمودند که مشکل حل خواهد شد.

*-  آقای بهتویی به موضوع صرفه و صلاح شهر، خواستار جلسه با فرمانداری و اعضاء هیات تطبیق و توضیح این لایحه شدند.

* –  آقای علویری به اهمیت موضوع حضور قاری بین المللی در شهر و استقبال خوب از ایشان خواستار  دعوت از قاریان در شهرهای کشور شدند. ایشان خواستار تشکیل جلسه با مسئولین فرمانداری و در صورت امکان، واگذاری اراضی کشاورزی به کشاورزان شهر شدند.

*- حاج آقا حسن لی، ضمن عرض تسلیت بمناسبت ایام شهادت امام حسین ( ع ) به موضوع اراضی داخل محدود اشاره و خواستار استفاده حداکثری از این اراضیبه صورت کشاورزی شدند. و در خصوص توافق نیز می توان به صورت  مصامحه و در صورت اصرار، مالک تبصره یک ماده 101  داخل محدوده توافق کرد.

*-  در ادامه آقای مهندس خانی، به موضوع استفاده از فرصت توافق اراضی داخل محدوده خواستار جلسه با فرمانداری درخصوص اراضی الحاقی و جلسه با روسای آبفا درخصوص زمین مخزن آب با مالکین اراضی 5/131  هکتاری و آنالیز، تجزیه، تحلیل و بررسی نیازمندیهای شهر در کابریهای عمومی توسط واحد فنی و شهرسازی انجام پذیرد.

1 –  مقرر گردید در اراضی داخل طرح جامع شهر، نیازمندیهای عمومی را شهردار محترم ظرف مدت حداکثر 20 روز بررسی وکتبا به جلسه شورا اعلام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.