موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیرمقدم به حاضرین جلسه، به موضوع عدم نتیجه گیری برخی اقدامات شورا و شهرداری که موجب نارضایتی شهروندان گردیده از جمله؛ رودخانه شرقی- بلوار غربی که مقرر شد،  شهردار محترم اقدامات انجام شده و پیگیریهای صورت گرفته در دو موضوع فوق را به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. درخصوص کانال آب آذران دهم خواستار اجرای لوله گذاری و موافقت آب منطقه ای و پیگیری معاونت محترم برنامه ریزی فرمانداری شدند.                                                                                                                                                                                                         

*-  آقای بهتویی گزارشی از پیگیری مشکل خیابان مسجد محمدیه جهت اصلاح جدول و آسفالت از طریق وراث آقای اسفرورینی ارائه نمودند.

*-  آقای نظری به مشکل جدول خیابان شهید باکری و همچنین درخواست اهالی جهت تبدیل جدول به لوله گذاری اشاره نمودند. و خواستار بازدید اعضاء کمیسیون از خیابان مذکور شدند. 

*- حاج آقا حسن لی، به موضوع طرح مطالعه کامل بلوار غربی، خواستار ادامه طرح کامل با حالتهای مختلف از جمله ؛ رو گذر یا جاده و میدان راه آهن- زیر گذر یا کامل زیر گذر با محدودیتهای مختلف شدند. در ادامه درخصوص بلوار شرقی بیان نمودند که هر دو طرف رودخانه سنگ چینی  اجراء شود. تا هنگام بارندگی دچار مشکل نگردیم.

*- در ادامه اعضاء محترم کمیسیون در خصوص طرح های نیمه تمام شهرداری بحث و تبادل نظر نمودند.

1- به استناد نامه شماره 1785 / 1402 / ص مورخ 25 / 04/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 1394 / 1402 مورخ 25 / 04/ 1402 واحد فني و عمراني مشتمل بر برآورد ديواركشي ضلع جنوبي آرامستان ، .شهرداري  شريفيه در نظر دارد  اجراي پروژه ديوار چيني آرامستان شهر را  با  اعتباري بالغ بر  242/ 904/ 776/ 4  ريال ( بر اساس فهرست بهاء ابنيه ، از طريق استعلام بهاء  از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهر، برنامه توسعه و نگهداري آرامستانها، طرح احداث و توسعه آرامستانها، پروژه ديوار كشي ضلع جنوبي آرامستان اقدام  نمايد. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

2- به استناد نامه شماره 1904 / 1402 / ص مورخ 25 / 04/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 1483/ 1402  مورخ 01/ 05/ 1402 واحد فني و عمراني شهرداري، مبني بر برآورد حدودي  ترميم روكش معابر: كوچه هاي هماي 1 و 4 ، بن بست نسترن ، بن بست هاي باهنر3 و 4 ، اصلاح هندسي تقاطع قدوسي و شهدا و نبش آذران 11  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500 / 4  ريال شامل مبلغ برآورد 000 / 000 / 000 / 3 ريال و ضريب پلوس احتمالي +50% (000 / 000 / 500 / 1) ريال اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه مذكور  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500/ 4 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت، پروژه روكش و ترميم آسفالت معابر از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهای به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.