موضوع کمیسیون: بررسی مشکلات شهری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

* –  آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، ایشان به کارهای عمرانی و شهرسازی با سرعت و دقت در ادامه کار به افتتاح یک پروژه در هر ماه تا پایان سال، با برنامه ریزی و  مدیریت شهری خواستار شدند و همچنین گزارش ماهانه به مردم شدند آقای علویری پیشنهاد نامگذاری بلوار غربی به پاس خدمات ارزنده شهید جمهور دولت خدمتگذار آیت اله رئیسی بنام ایشان شدند.

*- در ادامه اعضاء محترم کمیسیون در خصوص پروژه های عمرانی  با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمودند.  

1- به استناد نامه شماره 1286 /1403   مورخ 21 /1403/03شهردار محترم ؛ با توجه به نامه شماره 972/ 1403 مورخ 21/ 03/ 1403 واحد فني و عمراني مبني بر  برآورد ريالي پروژه زير سازي و آسفالت معابر خاكي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي  پروژه مذكور  با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 100/ 9 ( با احتساب ضرايب بالاسري ، منطقه اي و بدون ضريب پيمانكار ) ريال از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت معابر موجود، پروژه زيرسازي و آسفالت دستي معابر خاكي  از طريق استعلام بهاء در بستر سامانه ستاد ايران اقدام نماید. که در جلسه کمیسیون مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.    

2- به استناد نامه شماره 836 /1403   مورخ 27 /1403/02شهردار محترم ؛ در خصوص تعرفه و عوارض سال 1403 که در کمیسیونهای ماده 100 در صفحه شماره 41 نسبت به افزایش 10% ردیف 5 و 6 تجاری که اشتباه تایپی با یک صفر ثبت شده بود. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح  شد. که در جلسه کمیسیون مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.  

  3-  به پیشنهاد اعضاء محترم شورای اسلامی ،  بلوار غربی شهر شریف آباد به پاس خدمات ارزنده شهید جمهور، دولت خدمتگذار آیت اله رئیسی بنام ایشان نامگذاری گردد. که در جلسه کمیسیون مطرح و به اتفاق آراء تصویب شد و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.