موضوع کمیسیون:  بررسی لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران و با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی شروع شد.

آقای مهندس خانی ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران محترم شورا، به موضوع جلسه از جمله لوایح شهرداری در خصوص پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و بررسی مناقصات برگزار شده، خواستار شفافیت اسناد مناقصه شدند. در ادامه همکاران کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر در این خصوص بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای مهندس خانی درخصوص تعدیل لایحه صورت وضعیت پیمانکار و نیز با توجه به مغایرت فهرست بهاء ابنیه و راه، خواستار اصلاح این موارد شدند.

1 –  به استناد نامه شماره 2448 / 1400/ ص مورخ  1400/08/29شهردار محترم ؛  با توجه به ارائه صورت وضعيت قطعي قرارداد 5217/ 98 مورخ 27/ 05/ 1398  و درخواست شماره 4276 مورخ 13/ 08 / 1400و با استناد به برگ تاييد شماره 1765/ 1400 مورخ 04/ 08/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد) اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت صورت وضعيت قطعي قرارداد مذكور با اعتباري بالغ بر 763/ 784/ 655 ريال ( با احتساب 9% ارزش افزوده به مبلغ 366 / 147 / 54 ريال) از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده روها، پروژه پياده رو سازي معابر سطح شهر اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و با اکثریت آراء تصویب و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارسال می گردد. لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

در خصوص لایحه پرداخت صورت وضعیت موقت پروژه بلوار غربی مقرر گردید، تمام اسناد و مدارک پیمان توسط شهردار محترم و امور مالی به جلسه شورا در روز یکشنبه مورخ 05/10/1400 ارائه و توضیحات لازم را ارائه نمایند.

2 – به استناد نامه شماره 2624 / 1400/ ص مورخ  1400/09/13شهردار محترم ؛ با توجه به ارائه صورت وضعيت تعديل قطعي قرارداد 5217/ 98 مورخ 27/ 05/ 1398  و درخواست شماره 4032 مورخ 04/ 08/ 1400 شركت كيفيت گستر پرديسان و با استناد به برگ تاييد شماره 2091 / 1400 مورخ 04/ 08/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت صورت وضعيت تعديل قطعي قرارداد مذكور با اعتباري بالغ بر 066 / 218 / 302 / 1 ريال شامل صورت وضعيت تعديل به مبلغ 473/ 695/ 194 / 1 ريال و  9% ارزش افزوده به مبلغ 593/ 522/ 107 ريال) از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده روها، پروژه پياده رو سازي معابر سطح شهر اقدام نمايد. که در جلسه مطرح و با اکثریت آراء تصویب و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارسال می گردد. لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.