جلسه شماره 52 – مورخ 1400/10/26 مصوبات شماره 121 – 122 – 123

121 – مقرر گردید به استناد نامه شماره 3169  /1400 مورخ 26 / 10 / 1400 شهردار محترم؛  با عنايت به مصوبه شماره 854 / 1400 / 6 / ص مورخ 11 / 10 / 1400 در خصوص تاييديه معاونت شهرداري و با توجه به درخواست شماره 1394 / 1400 مورخ 04 / 10 / 1400 واحد معاونت و تخصيص يك باب اطاق براي نامبرده با توجه به ضرورت تكميل و تجهيز اطاق مذكور شامل ميز كار ، ميز و صندلي جلسه و صندلي مهمان، پرده، تابلو ، كمد بايگاني و ساير لوازم مورد نياز اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد اقلام مذكور با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 150 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد پروژه تكميل ساختمان اداري اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

122 به استناد نامه شماره 3167 /1400 مورخ 26 /10 /1400  شهردار محترم ؛  با عنايت به درخواست  وارده شماره 5606/ 1400 / و مورخ 11/ 10/ 1400  آقاي حسن افشار( از كارگران زحمتكش خدمات شهري) و تاييديه سرپرست محترم واحد خدمات شهري،  مبني بر مساعدت مالي جهت تهيه عينك طبي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي  با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 5 ريال از محل اعتبارات ماده 16 و 17 اجتماعي و فرهنگي برنامه حمايت ، رديف كمك مالي به اشخاص حقيقي مساعدت نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار مذكور متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

123 به استناد نامه شماره 2910 / 1400 /ص مورخ 04  /10 / 1400 شهردار محترم ؛ به پيوست يك نسخه تعرفه بهاي خدمات و عوارض محلي شهرداري شريفيه براي اجرا در سال  1401 و همچنین با جلسات متعدد کارشناسی توسط اعضاء محترم شورای اسلامی شهر،  شهردار محترم و مسئول درآمد در جلسه مطرح و تبادل نظر گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.