مصوبات

جلسه شماره 56– مورخ 1400/11/03 مصوبات شماره -137-138

137 –  به استناد نامه شماره 3218 / 1400/ ص مورخ 1400/11/02شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 2461 / 1400 مورخ 10/19/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري، مبني بر برآورد ترميم جداول اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه ترميم جداول سطح شهر با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500/ 7 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح نصب و ترميم سنگدال، جداول و رفيوژها، پروژه ترميم جداول سطح شهر از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

138 –  به استناد نامه شماره 3235 / 1400/ ص مورخ 1400/11/03شهردار محترم؛ با توچه به درخواست فرمانده کلانتری 14 شریفیه به شماره وارده 5922 مورخ 22/10/1400 مبنی بر مساعدت مالی جهت هزینه تعمیر موتوری خودروی سازمانی آن یگان جهت تامین نظم و ارتقاء امنیت در شهر، این شهرداری درنظر دارد نسبت به مساعدت مالی جهت تعمیر خودروی کلانتری با اعتباری بالغ بر 99/000/000ریال از محل اعتبارات برنامه و طرح تهیه و اجرای برنامه های ایمنی و کاهش خطر پذیری پروؤه مشارکت در تعمیر خودرو کلانتری 14 شریفیه اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطر ح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

ضمنا لایحه شماره 3137 /1400 /ص مورخ 22/10/1400 کن لم یکن می گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.