38-  مقرر گردیدبه استناد نامه شماره 1400/1709/ ص مورخ 1400/06/20شهردار محترم؛  با توجه بهاعتبار مصوب تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1400 با استناد به نامه شماره 239522 مورخ 31/ 05 / 1400 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين و نامه شماره 1380 / 1400 مورخ 13 / 06 / 1400 واحد فني و عمراني مشتمل بر برآورد هزينه خريد و اجراي نرده و با عنايت به ضرورت ايمن سازي رودخانه غربي شهر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد پروفيل از طريقاستعلام بهاء با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 2 ريال ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور ، طرح نرده گذاري در اطراف ميادين، تقاطع ها و رفوژهاپروژه نرده گذاري و ايمن سازي رودخانه غربي شهر اقدام نمايد.خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

39 – به استناد نامه شماره 1340 /1400 / ص مورخ 19 / 05 / 1400 شهردار محترم؛ در خصوص تفويض اختيار در 8 بند به آقاي محمد شعباني به منظور (معطل نماندن امورات جاري شهرداري) با توجه به گذشت بيش از يك ماه و عدم تعيين تكليف توسط آن شوراي محترم باطل اعلام ميگردد. که در جلسه مطرح و بحث و تبادل نظر شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

40 – مقرر گردید در اسرع وقت جلسه ای با مدیریت بحران استان، مدیر کل آب منطقه ای استان ، مدیر کل راه و شهرسازی استان ، فرماندار البرز ، شورای اسلامی و شهرداری شریفیه جهت حل مشکلات رودخانه های شریفیه در فرمانداری برگزار گردد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

41 – مقرر گردید آب منطقه ای نسبت به لایروبی ادامه رودخانه شرقی و نصب کالورت رودخانه غربی تا پایان مهرماه اقدام نماید و گزارش آن را به فرمانداری اعلام نماید .

به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.