440 به استناد نامه شماره 2625  / 1401 / ص مورخ 29 / 08 / 1401 شهردار محترم؛ ، با توجه به درخواست شماره 800/ 98/ و مورخ  11/ 10/ 1398 حسين نصري فرزند محمد مالك يك واحد ساختماني با كاربري مسكوني به مساحت عرصه 13/ 41 متر مربع و اعياني 78/ 36 مترمربع واقع در خيابان شهيد تندگويان (صنعتگران سابق ) انتهاي كوچه كاج 4 پلاك 133 كه در طرح بازگشايي معبر كاج 4 (كروكي پيوست ) قرار گرفته است ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس قيمت كارشناسي) ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. مقرر شد، اعتبار لازم از  محل بودجه داخلی شهرداری و از ردیف تملک اراضی تامین گردد.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

441  – به استناد نامه شماره 2611  / 1401 / ص مورخ 28 / 08 / 1401 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 3039/ 1400/ و مورخ  14/ 06/ 1400 خانم سيده فاطمه ميرغفاري لشت نشائي مالك يك واحد ساختماني با كاربري مسكوني به مساحت عرصه 49 / 49 متر مربع و اعياني 34 / 44 مترمربع واقع در بر خيابان شهيد مهدي باكري ( انتفاضه سابق ) پلاك 80 كه در طرح بازگشايي معبر كاج 4 (كروكي پيوست ) قرار گرفته است ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر ( بر اساس قيمت كارشناسي) ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. مقرر شد، اعتبار لازم از  محل بودجه داخلی شهرداری و از ردیف تملک اراضی تامین گردد.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

442   مقرر گردید، به استناد ماده 110 قانون شهرداری ها، شهردار محترم نسبت به جمع آوری نخاله ها و پاکسازی زمین های خالی و اجرای دیوار کشی توسط شهرداری برای زمین های مذکور و همچنین اخطار به ساکنین محل اقدام و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

443 مقرر گردید، با توجه به درخواستها و مشکلات مردمی در منطقه شهید رجایی درخصوص بازگشایی خیابان شهید رجایی به باهنر 8 و همچنین اتصال کوچه های باهنر 5 ، 6 ،7 و 8 به خیابان مذکور، لذا شهردار محترم طرح مطالعاتی و اقدامات قانونی را انجام و نتیجه را به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

444 مقرر گردید,  شهردار محترم طرح مطالعاتی مجموعه ورزشی شهرداری در اراضی املاک کوثر و با استفاده از پتانسیل مشاوران، متخصصان، با توجه به نیاز شهروندان و همچنین استفاده چند منظوره ،  با تعیین هزینه و اعتبار را تا پایان دی ماه سالجاری انجام و نتیجه را به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

445- مقرر گردید, شهردار محترم طرح مطالعاتی و تخصصی انتقال آبهای سطحی خیابان آیت ا… طالقانی،  به سمت مزار شهداء بصورت لوله کشی توسط واحد عمرانی شهرداری انجام و نتیجه را ظرف مدت 20 روز آینده به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

446- مقرر گردید,  واحد شهرسازی شهرداری طرح مطالعاتی و طرح تفکیک اراضی با کاربری عمومی، واقع در انتهای خیابان شهید رجایی، کمربندی ( 9 دی  ) را تهیه و نتیجه را ظرف مدت 20 روز آینده به جلسه شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

447- مقرر گردید، شهردار محترم طرح مطالعاتی، تدوین برنامه 5 ساله و 10 ساله توسعه متوازن شهر شریفیه را  با رعایت بخشنامه ها و الزامات قانونی از وزارت محترم کشور و سایر نهادهای ذیربط با استفاده از مشاوران ذی صلاح،  برآورد هزینه نموده و جهت تصمیم گیری نهایی کتبا به صحن شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.