477 – به استناد نامه شماره 3325 / 1401 / ص مورخ 28 / 10 /1401 شهردار محترم؛  بودجه  سال 1402 اين شهرداري با اعتباري ( درآمدي )  بالغ بر 000/ 000/ 500/ 357 ريال بحضور تقديم مي گردد. از اعتبار مذكور مبلغ 000/ 000/ 500/ 214 ريال مربوط به اعتبارات هزينه هاي جاري و مبلغ 000/ 000/ 000/ 143 مربوط به اعتبارات پروژه هاي عمراني مي باشد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

478 – به استناد نامه شماره 2640/ 1401 /  ص مورخ 30 / 09 /1401 شهردار محترم؛ به پیوست تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1402 شهرداری. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.