550  به استناد نامه شماره 133 / 1402 / ص مورخ 17 / 01 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست آقاي عليرضا محسن زاده به شماره وارده  6949 / 1401 / و مورخ 19/ 11/ 1401 جهت خريد كوچه بن بست دوم به مساحت كل 28 مترمربع واقع در خيابان آذران يكم جنب ملك نامبرده به پلاك شماره  96 به قيمت كارشناسي، جهت الحاق و تجميع با ملك خود، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش زمين مذكور بر اساس قيمت كارشناسي از محل اعتبارات درآمد حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي رديف 22000 فروش اموال غير منقول اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

551  به استناد نامه شماره 667 / 1402 / ص مورخ 20 / 02 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 427 / 1402 مورخ 18 / 02 / 1402 روابط عمومي مبني بر برگزاري مراسم يادواره شهدا، نظر به پيش بيني اعتبار در بودجه مصوب سال 1402 ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به برگزاري يادواره شهدا ،  از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي،  برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها و نشست ها  رديف 150207 با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500 ريال اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

552- به استناد نامه شماره 1056 / 11 مورخ 18 / 02 / 1402 ، ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز، با توجه به صورتجلسه شماره 182 مصوبه 531 مورخ  04 / 03/  1402 شورای اسلامی شهر، در خصوص درخواست احداث بنا توسط آقای مختار شمع الدینلوئی، مالک زمینی به مساحت 36/150 متر مربع واقع در خیابان شهید عراقی کوچه آذران یکم. مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آینده هیات تطبیق حضور داشته باشند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

553-  به استناد نامه شماره 1059 / 11  مورخ 18 / 02 /1402 ، ریاست محترم هیت تطبیق شهرستان البرز،  با توجه به صورتجلسه شماره 183 مصوبه 534 مورخ  05 / 02/  1402 شورای اسلامی شهر، درخصوص، تجلیل از تیم محلی والیبال شهرداری شریفیه، به جهت قهرمانی در مسابقات محلی والیبال استان، مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آینده هیات تطبیق حضور داشته باشند.   

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

554  به استناد نامه شماره 1061 / 11 مورخ 18 / 02 /1402 ریاست محترم هیت تطبیق شهرستان البرز،  با توجه به صورتجلسه شماره 183 مصوبه 536 مورخ  05 / 02/  1402 شورای اسلامی شهر،  در خصوص درخواست  احداث بنا خانم صغری و خدیجه عبداله پور، مالک زمینی به مساحت 54 / 189 متر مربع،  واقع در خیابان گلستان جنوبی کوچه نیلوفر هشتم، مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آینده هیات تطبیق حضور داشته باشند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

555  به استناد نامه شماره 1060 / 11 مورخ 18 / 02 /1402 ریاست محترم هیت تطبیق شهرستان البرز،  با توجه به صورتجلسه شماره 183 مصوبه 535 مورخ  05 / 02/  1402 شورای اسلامی شهر،  در خصوص، درخواست احداث بنا خانم فاطمه عبداله پور، مالک زمینی به مساحت 94 / 192 متر مربع واقع در خیابان گلستان جنوبی کوچه نیلوفر هشتم ،  مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آینده هیات تطبیق حضور داشته باشند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

556– به استناد نامه شماره 741 / 1402 / ص مورخ 24 / 02 /1402 شهردار محترم؛  با توجه به ضرورت بيمه آتش سوزي منازل مسكوني سطح شهر در قبال خطرات اصلي شامل حريق صاعقه و انفجار اين شهرداري در نظر دارد نسبت به بيمه نمودن 7200 واحد مسكوني شهر شريفيه، با اعتباري بالغ بر:  000 / 000 / 750 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران طرح تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري شهر پروژه بيمه منازل مسكوني شهر از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

557  به استناد نامه شماره 740 / 1402 / ص مورخ 24 / 02 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 139/ 1402 مورخ 24/ 02/ 1402 واحد ماشين آلات خدمات شهري مبني بر خريد و تعمير پوسته كامل گيربكس بيل بكهو ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد گيربكس بيل بكهو با اعتباري بالغ 000 / 000 /  300 ريال،  از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهيز ماشين آلات، پروژه تعمير و نگهداري ماشين آلات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

558  به استناد نامه شماره 739 / 1402 / ص مورخ 24 / 02 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 139/ 1402 مورخ 24/ 02/ 1402 واحد ماشين آلات خدمات شهري مبني برخريد بالابر، جهت نصب بر روي نيسان خودرو جهت استفاده در فعاليت هاي مورد نياز، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد بالابر مذكور با اعتباري بالغ 000 / 000 / 000 / 18 ريال،  از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهيز ماشين آلات ، پروژه تعمير و نگهداري ماشين آلات از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

559  به استناد نامه شماره 631  / 1402 / ص مورخ 10 / 02 /1402 شهردار محترم؛ با عنايت به تخصيص بودجه،  با اعتباری بالغ بر 12.000.000.000 ريال،  بابت انجام پياده روسازي كفپوش معابر سطح شهر، ليست معابر پيشنهادي به ترتيب اولويت در سطح شهر می باشد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.