644  به استناد نامه شماره 1824 / 1402/ ص مورخ 28 / 04 /1420 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 2149/ 1402/ و مورخ 01/ 04/ 1402 آ قاي حسين حسيني از كارگران زحمت كش خدمات شهر شريفيه  مبني بر مساعدت مالي جهت تامين هزينه هاي روزمره زندگي و بيماري سرطان نامبرده،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 40 ريال جهت تهيه ارزاق عمومي و پرداخت هزينه هاي درمان از محل اعتبارات فصل ششم رفاه اجتماعي رديف 150302 كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد.  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

645   به استناد نامه شماره 1905 / 1402/ ص مورخ 01 / 05 /1420 شهردار محترم؛  پيرو نامه شماره 1088 / 1402 / ص مورخ 17 / 03 / 1402  و با استناد به مصوبه شماره 255/ 1402/ 6 / ص مورخ 10/ 04/ 1402 آن شوراي محترم فرايند انجام مناقصه زيرسازي و آسفالت معابر خاكي با اعتباري بالغ بر 000 /000 /000 /600 /53  ریال صورت پذيرفت و با استناد به صورتجلسه كميسيون عالي 1871/ 1402 / ص مورخ 31/ 04/ 1402 برنده مناقصه مشخص گرديده استنظر به اينكه با كشف قيمت حاصله (پيوست مي باشد) حداقل قيمت اعلامي پيشنهاد دهندگان در مناقصه مبلغ  394/ 933/ 419/ 77 ريال مي باشد،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار مذكور  از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت، پروژه زيرسازي و آسفالت معابر خاكي و انعقاد قرارداد  اقدام نمايد . که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

*- لازم به ذكر است، آسفالت پروژه مذکور از محل سهميه قير سال 1401 شهرداري تامین گرديده است

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

646  به استناد نامه شماره 2980 / 11 مورخ 18 / 04 /1420 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز،  با توجه به صورتجلسه شماره 199 بند پنجم مصوبه 609  با موضوع نامه شعبه 36 دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان تهران، مبنی بر توافق که مغایر اعلام گردید. لذا شورای اسلامی شهر به جهت صرفه و صلاح شهر،  بر مصوبه خود اصرار دارند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

647  به استناد نامه شماره 1804 / 1402/ ص مورخ 26 / 04 /1420 شهردار محترم؛ به پيوست درخواست آقاي حميد رضا رشوند مبني بر جابجايي از شهرداري دانسفهان به شهرداري شريفيه به حضور ارسال مي گردد. با عنايت به كمبود نيرو در واحد فني شهرسازي و همچنين به جهت معطل نماندن امورات مراجعين اين واحد و تكريم ارباب رجوع ، شهرداري در نظر دارد نسبت به بكارگيري ايشان از فصل نگهداري و حفاظت از تجهيزات و تاسيسات اختصاصي شهري120210 – ماموريت / برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد -رديف نگهداري و حفاظت از تجهيزات اختصاصي شهري (انتظام) با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 400 / 2 ريال اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد. بدینوسیله اعضاء شورای اسلامی شهر اعلام نمودند که قرارداد ایشان تا پایان سال 1402 بسته شود.

ضمنا هزينه فوق در اصلاحيه / متمم بودجه شهرداري پادار خواهد گرديد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

648  – به استناد نامه شماره 1879 / 1402/ ص مورخ 01 / 05 /1420 شهردار محترم؛  با توجه به نامه شماره 1261/ 1402 مورخ 15/ 04/ 1402 روابط عمومي مبني بر برگزاري مراسم شام غريبان ابا عبدالله الحسين (ع) ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به برگزاري مراسم مذكور، از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه  و طرح  برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها و نشست ها، پروژه  هزينه كرد برگزاري مراسمات ملي و مذهبي ، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500 ريال اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار لازم  در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

649  مقرر گردید؛ مبلغ  000 /000 /000/ 1ریال؛  از بودجه شورای اسلامی شهر توسط شهردار محترم، به شماره حساب 0116465888000 شورای اسلامی شهر واریز گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.