650 به استناد نامه شماره 1914 / 1402/ ص مورخ 02 / 05 /1420 شهردار محترم؛ پيرو نامه شماره 1555 / 1402 / ص مورخ 12 / 04 / 1402 و  با توجه به نامه شماره 1503 مورخ 02/ 05/ 1402 واحد فني و شهرسازي، مبتني  بر جلسه ستاد  بازآفريني مورخ 10 / 04 / 1402 كه در سالن جلسات فرمانداري شهرستان البرز برگزار و مقرر گرديده بود شهرداري با اولويت نسبت به عقد قرار داد با مشاورين ذي صلاح نسبت به تهيه طرح باز آفريني و معرفي محلات هدف جهت تخصيص اعتبار اقدام نمايد . اين شهرداري در نظر دارد  نسبت به انتخاب مشاور و اجراي پروژه تهيه طرح بازآفريني شهري  از طريق استعلام بهاء و با  اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 200/ 2 ريال  از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، طرح باز آفريني فضاهاي شهري  پروژه بازآفريني شهر شريفيه اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار لازم  در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

651  – به استناد نامه شماره 2001 / 1402/ ص مورخ 08 / 05 /1420 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 6252/ 1401 / و مورخ 12/ 10/ 1401 خانم ليلا خشنود مبني بر مساعدت مالي جهت تامين هزينه هاي روزمره زندگي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 500 / 2 ريال جهت پرداخت هزينه هاي روزمره از محل اعتبارات فصل ششم رفاه اجتماعي رديف 150302 كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.