681 به استناد نامه شماره 2833 /1402/ ص مورخ 26 /06 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 148274/ 42/ 28 مورخ 21/ 06 / 1402 مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان البرز مبني بر بند 2 مصوبات شوراي سلامت بخش محمديه با موضوع اجراي سياست هاي ابلاغي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كشور و با عنايت به تبصره 5 بند ب ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تامين تجهييزات غربالگري و مراقبت از بيماريهاي غير واگير ( دستگاه ليپيد پرو) و تحويل به مركز بهداشت و درمان شهر شريفيه،  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 150 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه و طرح حمايت از طرح هاي حوزه سلامت اجتماعي پروژه خريد دستگاه ليپيد پرو  اقدام نمايد. که در کمیسیون بهداشت به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 *- ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

682 – به استناد نامه شماره 2456 /1402/ ص مورخ 05 /06 /1402 شهردار محترم؛ عطف به درخواست آقاي سيد صمد پرپينچي  به شماره وارده  3547 / 1401 / و مورخ 22/ 05/ 1402 جهت خريد بخشي از پياده راه ما بين لاله چهارم تا لاله دوم،  به مساحت كل 60 / 13 مترمربع جنب ملك نامبرده به قيمت كارشناسي ، جهت الحاق و تجميع با ملك خود ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش زمين مذكور بر اساس قيمت كارشناسي از محل اعتبارات درآمد حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي رديف 22000 فروش اموال غير منقول اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

*- ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.