683   مقرر گردید شهردار محترم طرح مطالعاتی تملک انتهای امام خمینی ( ره ) چهار دیواری آقای محمد پور، که با توجه به حجم ترافیک بالا در آن منطقه، آماده نموده و به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد مخالفت اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

684  مقرر گردید شهردار محترم، نسبت به زیر سازی انتهای آذران ششم به نهم اقدام و لایحه را جهت تصویب، به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

685  مقرر گردید پیاده رو سازی انتهای بلوار شهید بهشتی، با توجه به درخواست عمومی و اجرای ضلع غربی بصورت کفپوش،  این قسمت نیز کفپوش اجراء گردد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

686  مقرر گردید شهردار محترم طرح تملک  و اتصال کوچه سوم به چهارم در ضلع شرقی و غربی مسجد حضرت مهدی ( عج ) را آماده و به جلسه شورا ارائه نمایند. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

687به استناد نامه شماره 2600  /1402/ ص مورخ 13 /06 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه داخلي شماره 3168 / 1401 مورخ 03/ 12/ 1401 واحد فضاي سبز و  خدمات شهر، مبني بر كمبود آب خام و هزينه بالاي تامين و حمل آب جهت آبياري درختان، و همچنين با استناد به مطالعه صورت پذيرفته طي قرارداد شماره 1351 / 1402 / ص مورخ 01 / 04 / 1402 و برآورد انجام شده جهت اجراي پروژه آبياري تحت فشار فضاي سبز شهر شريفيه ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي آبياري تحت فشار فضاي سبز ،  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 000/ 20 ريال ،  از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري، طرح طراحي و احداث فضاي سبز منطقه اي، پروژه آبياري قطره اي درختان، از طريق مناقصه عمومي در سامانه ستاد ايران اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

*- ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

688-  به استناد نامه شماره 2452  /1402/ ص مورخ 05 /06 /1402 شهردار محترم؛  با عنايت به شروع كار پيمانكار زيرسازي و آسفالت طي قرارداد منعقده شماره 2165 / 1402 / ص مورخ 21 / 05 / 1402 و نيز با توجه به فرسوده شدن روكش آسفالت خيابان هاي همت و بانك تجارت و متعاقب آن درخواست هاي مردمي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به قير پاشي و اجراي روكش آسفالت توپكا معابر فوق الذكر در قالب قرارداد مذكور و با رعايت سقف ريالي قرارداد منعقده اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

689 – به استناد نامه شماره 2682 /1402/ ص مورخ 19 /06 /1402 شهردار محترم؛  با عنايت به نامه وارده به شماره 1402/3671مورخ 1402/05/26 آقاي سامان سهرابي منش،  مالك زميني به مساحت 93 مترمربع  كه واقع در خيابان شهدا- تقاطع ميثاق 3و ميثاق 5  مي باشد درخواست تعيين تكليف و احدث بنا نموده اند با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي، مشاهده گرديده از سمت شرق به مساحت 20 / 7 متر مربع در بازگشايي معبر پيشنهادي  (كروكي پيوست )مي باشد  . حال نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

690به استناد نامه شماره 3198  /1402/ ص مورخ 09 /07 /1402 شهردار محترم؛  با توجه به  خريد يكدستگاه خودرو نيسان جهت آتش نشاني پيشرو (بدون تجهيزات)، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تجهيز خودرو آتش نشاني  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 5  ريال ، از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهيز ماشين آلات ، پروژه خريد و تجهيز ماشين آلات از طريق استعلام بهاء (سامانه ستاد ايران) اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

*- ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

691 –  به استناد نامه شماره 3179  /1402/ ص مورخ 08 /07 /1402 شهردار محترم؛  پيرو نامه شماره 1085 / 1402 / ص مورخ 17 / 03 / 1402 و با توجه نامه شماره 18371 / 42 / 59 / ص مورخ 20 / 10 / 1401 مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراها مبني بر تخصيص تعداد محدودي خودرو ون با شرايط ويژه به شهرداري ها و با توجه به نامه شماره 3300 / 1401 / ص مورخ 21 / 10 / 1401 و با عنايت به اينكه خودروهاي مذكور آماده تحويل مي باشد، ( اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد شش دستگاه خودرو ون  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000/ 24 ريال ، از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهيز ماشين آلات ، پروژه خريد ماشين آلات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

*-  ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

692  مقرر گردید، از نماینده حقوقی سازمان اقتصادی کوثر، جهت رفع حل اختلاف اسناد مالک با کشاورزان، در جلسه هفته آینده شورا دعوت بعمل آید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.