148 – به استناد نامه شماره 3394 / 1400 / ص مورخ 16 / 11 / 1400 شهردار محترم؛  با توجه به نامه شماره 17994 / 42 / 59 / ص مورخ 06/ 10/ 1400 مديركل دفتر امور شهري مبني بر ساماندهي و مديريت معتادان متجاهر در جهت پيشگيري از وقوع جرايم ” با استناد به مصوبات دعوت نامه شماره 17090 / 42 / 59  مورخ 24 / 09 / 1400 در خصوص لزوم حمايت شهرداريها  از ساماندهي معتادان ” و پرداخت هزينه هاي كمپ اعلام شده از طريق بهزيستي در دوره سه ماهه پاياني سال (ماهانه هفتاد ميلوين ريال) و تاكيد استاندار محترم،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه مذكور و واريز به شماره حساب اعلامي از طرف بهزيستي  با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 210 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي،  برنامه و طرح حمايت از طرح هاي حوزه سلامت اجتماعي، پروژه ساماندهي معتادان متجاهر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

149 به استناد نامه شماره 3405 / 1400 / ص مورخ 17 / 11 / 1400 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 6172 / 1400 / و مورخ 02 / 11 / 1400 سرپرست گروه سرود ثارالله  مبني بر مساعدت مالي جهت تهيه لباس به منظور اجراي برنامه  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت خريد لباس فرم  به مبلغ 000 / 000 / 120 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 17 رديف 417702 اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.