166–  به استناد نامه شماره 3908 / 1400 / ص مورخ 11 / 12 / 1400 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 2986/ 1400 مورخ 04/ 12/ 1400 واحد روابط عمومي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تقدير و تشكر از پاكبانان شهر با اعتباري بالغ بر   000 / 000 / 500 ريال ،  از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه و طرح همايش ها و نمايشگاه ، پروژه تقدير و تشكر از پاكبانان شهر  اقدام نمايد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

  ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

167 مقرر گردید؛ لیست پروژه های عمرانی پیشنهادی توسط شهرداری تا روز یکشنبه اولویت بندی و جهت جمع بندی نهایی به شورای اسلامی شهر رسیده و با تصمیم گیری نهایی توسط اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، سپس پروژه های اولویت دار به شهرداری اعلام گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

168- مقرر گردید؛ در خصوص تنظیم بودجه شورا به آقای سعید رشوند مسئول امور مالی شهرداری، بابت تنظیم بودجه سال 1401 شهرداری با اعتباری بالغ بر 25/000/000ریال، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.