769 – نامه شماره 388 مورخ 22 / 2 / 1400 شهردار محترم ، پيرو نامه شماره 236 / 1400 / ص مورخ 15 / 02 / 1400 لايحه ارسالي بشرح ذيل : با توجه به مشكلات ايجاد شده براي كشاورزان جهت تردد اشخاص و جابجايي ماشين آلات كشاورزي از محدوده انتهاي آرامستان، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به جابجايي فنس مزار شهدا و ايجاد نهر دوم شرق به غرب خيابان شهدا (ورودي دامداري ها) با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 150 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه محيط زيست و خدمات شهري، طرح توسعه و نگهداري آرامستان، پروژه جابجايي فنس آرامستان اقدام نمايد.
خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد . ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد. اصلاح مي گردد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

770- نامه شماره 387 مورخ 22 / 2 / 1400 شهردار محترم ، با عنايت به نامه وارده شماره 812/ 1400 / و مورخ 20/ 02 / 1400 آ قاي محسن قبادي مبني بر مساعدت مالي جهت پرداخت ديه غير عمد شاكيان مهدي محمدبيگي سلخوري و رها محمدبيگي سلخوري به علت نامناسب بودن پياده روي جلو مغازه و مشكلات مالي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت پرداخت قسمتي از ديه ذكر شده با اعتباري بالغ بر10 ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 16 و 17 اجتماعي و فرهنگي برنامه حمايت ، رديف كمك مالي به اشخاص حقيقي مساعدت نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي، مجوز مربوطه صادر و نتيجه جهت اجرا امر به ابلاغ گردد. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

771- نامه شماره 389 مورخ 22 / 2 / 1400 شهردار محترم ، به استحضار مي رساند، زمين آقاي سعيد علي پور به مساحت 55 / 110 مترمربع در طرح بازگشايي معبر ستارخان به آدرس خيابان آذران 8 ملك جنوبي (كروكي پيوست ) قرار گرفته است . با توجه به اينكه بازگشايي خيابان باقرخان جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك ملك مورد نظر اقدام نموده و از قدرالسهم شهرداري در اراضي سازمان اموال و املاك كوثر ( اراضي معروف به باغ اربابي ) برابر قيمت كارشناسي به نامبرده زمين معوض بدهد . خواهشمند است ، موضوع در جلسات آن شوراي محترم مطرح و نتيجه را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

772- نامه شماره 361 مورخ 20 / 02 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره 295/ 1400 مورخ 12/ 02/ 1400 واحد فني و شهرسازي شهرداري (پيوست مي باشد) و عطف به نامه شماره 11547 / 100 مورخ 29 / 10 / 1397 مدير كل اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين و صورتجلسه مورخ 18 / 10 / 1397 كميته فني كميسيون طرح تفضيلي شهر شريفيه مبني بر درخواست تغيير كاربري املاك بر جاده اين شهرداري در نظر دارد با توجه به ضرورت تعيين تكليف بلوار امام علي (ع) و نياز بكارگيري مشاور جهت ساماندهي اراضي موصوف نسبت به بكارگيري مشاور ذيصلاح براي تهيه طرح بدنه سازي بلوار امام علي (ع) بر جاده اصلي با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه باز آفريني فضاهاي شهري، طرح باز آفريني فضاهاي شهري پروژه ساماندهي املاك بر بلوار امام علي (ع)، از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد . لازم به ذكر است تأمين اعتبار لازم جهت اجراي پروژه مذكور ( كاهش اعتبار از ساير پروژه ها بر عهده شوراي محترم اسلامي شهر مي باشد . ) در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.