موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری  

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران،  شهردار محترم تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- در ابتدای جلسه از پروژه بلوار غربی و دیوار کشی رودخانه شرقی شهر بازدید بعمل آمد.

*- آقای مهندس خانی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، به موضوع رعایت بیت المال از سوی شورا، شهرداری و مشارکت شهرداری با سایر سازمانها اشاره و خواستار رعایت منافع شهرداری از سوی شهردار محترم شدند. ایشان به موضوع اجرای دیوار رودخانه غربی مابین ریل و جاده، استعلامات و برآورد هزینه ها و به مکاتبات اشاره و با توجه به نبود نقشه های اجرایی، ایشان خواستار تسریع در پروژه شدند.

*-  شهردار محترم  به پیگیری خود از سوی راه آهن، مخابرات و آب منطقه ای جهت اجرای پروژه، گزارشی را ارائه نمودند.

*-  حاج آقا حسن لی خواستار برنامه ریزی منظم شهرداری در پروژه های عمرانی خصوصا لیست کامل کارهای مورد نیاز در بلوار غربی و شرقی شدند.

* –  در ادامه آقای مهندس خانی خواستار استفاده از مشاور اجرایی، را و ابنیه جهت اجرای پروژه شدند. ایشان بیان نمودند که مشاور ( تری- دی- مکس ) ماکت پروژه را  در اسرع وقت یه شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

1 مقرر گردید شهردار محترم نسبت به بکار گیری مشاور اجرایی در زمینه راه، ابنیه و ترافیک جهت پروژه پل غربی، برآورد هزینه ها و نقشه های اجرایی اقدام نماید و نتیجه را حداکثر ظرف مدت یکماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

2 –  به استناد نامه شماره 1088 / 11  مورخ 17 /03 / 1402 شهردار محترم؛ پيرو نامه شماره 390 / 1402  ص مورخ 05 / 02 / 1402 و بازگشت به مصوبه شماره 153 / 1402 / 6 / ص مورخ 07 / 03 / 1402  و با توجه به نامه شماره 644/ 1401 مورخ 26 / 03 / 1401  واحد فني و عمراني شهرداري ،  مبني بر برآورد پروژه زيرسازي، قيرپاشي، حمل و پخش آسفالت معابر خاكي سطح شهر  متن لايحه به اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه مذكور با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 600/ 53 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت، پروژه زيرسازي و آسفالت معابر خاكي شهر از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.) اصلاح و ارسال میگردد. که در کمیسیون به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

لازم به ذكر است آسفالت پروژه مذكوراز محل سهميه قير سال 1401 شهرداري تامين گرديده است .

3- به استناد نامه شماره 1089 / 11  مورخ 17 /03 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 682 / 1402 مورخ 17/ 03 / 1402 واحد فني و عمراني مبني بر  برآورد  پروژه پياده رو سازي معابر سطح شهر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پياده رو سازي معابر  با اعتباري بالغ  بر000 / 000 /000 / 12 ريال از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها ، پروژه تكميل پياده رو سازي سطح شهر  از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. که در کمیسیون به تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارسال میگردد.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.