موضوع کمیسیون:  لوایح شهرداری و بررسی مشکلات شهری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم کمیسیون عمران تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- همکاران توضیحاتی درخصوص لوایح ارسالی از سوی شهرداری از جمله، تملک اراضی واقع در فضای سبز انتهای خیابان گلستان  و خیابان شهید عراقی کوچه آذران سوم ارائه و همکاران شورای اسلامی شهر نیز در این خصوص بحث و تبادل نظر نمودند.

1-  به استناد نامه شماره 669/1401/ص مورخ 1401/03/11سرپرست محترم شهرداری، عطف به درخواست وارده به شماره 1215 / 1400 / ص مورخ 31 / 02 / 1401 آقاي خليل حيدرپور از مالكين اراضي واقع در شهر شريفيه به آدرس انتهاي خيابان گلستان جنوبي جهت احداث بنا به استحضار مي رساند ، مساحت زمين 157.79 مترمربع بوده كه داراي كاربري پارك و فضاي سبز عمومي مي باشد. لازم به ذكر است كل مساحت فضاي سبز پيشنهادي طرح جامع مصوب  4974 مترمربع مي باشد به استناد تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت  املاک واقع  در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب  29/07/67 مجلس وشرای اسلامی و نیز به استناد به ماده 59 قانون رفع موانع تولید  و همچنین با توجه به احداث بیش از 70 درصد فضا توسط مردم و وضعیت بد اقتصادی، شهرداری با درخواست استفاده مالک از قانون ماده واحده و احداث بنای مسکونی از سوی شهرداری در جلسه کمیسیون عمران مطرح و مورد موافقت قرارگرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می گردد.

2 – به استناد نامه شماره 370/1401/ص مورخ 1401/02/12سرپرست محترم شهرداری،  عطف به درخواست آقاي صمد مهاجري برابر نامه وارده شماره 272/ 1401/ و مورخ 18/ 01 / 1401 در خصوص تصميم گيري نسبت به بازگشايي و يا جابجايي معبر در موقعيت خيابان ستارخان و با درخواست استفاده مالکین از قانون ماده واحده و احداث بناي مسكوني مخالفت و نسبت به تملک ملک نامبرده که در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.