موضوع کمیسیون:  تملک ملک آقای بیجاری  و  بهتویی

مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی آغاز گردید.

*- حاج آقا حسن لی ریاست محترم کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه با تبریک میلاد امام موسی بن جعفر (ع) و نزول سوره انسان، مطالبی بیان نمودند و به لوایح ارسالی شهرداری درخصوص ملک آقای بیجاری درخیابان  شهدا روبروی مزار شهداء و زمین آقای بهتویی در آذران 6 اشاره و خواستار توضیحات مالکین گردید.

*- آقای بیجاری از تملک 180 متر از ملک ایشان توسط شورای وقت شریفیه که 80 متر جهت کمک به شهر و 100 متر بصورت کارشناسی و اعلام هزینه و توافق با شورای اسلامی که مقرر گردید زمین مذکور معوض گردد. لذا تاکنون انجام نشده است.  

*- آقای علویری ضمن تبریک میلاد امام موسی کاظم (ع) به برخی نکات قانونی در پرونده آقای بیجاری و امکان مغایرت در کمیته انطباق، خواستار تصمیم عاقلانه شدند.

*- آقای بهتویی در خصوص زمین خود واقع در آذران 6 که توسط شهرداری در هنگام عملیات عمرانی تملک گردیده و با توجه به کارشناسی صورت گرفته در همان زمان خواستار تعیین و تکلیف آن شدند.

*- اعضای شورای اسلامی شهر شریفیه خواستار تعیین و تکلیف ملک آقای بهتویی توسط شهردار محترم و واحد شهرسازی  در اسرع وقت شدند.

1- نامه شماره 887/1401/ مورخ 31/3/ 1401 سرپرست محترم شهرداری، درخصوص ملک آقای بیجاری مبنی بر تملک ملک نامبرده توسط شورای وقت در موقعیت خیابان شهداء  ابتدای کوچه معراج روبروی مزار شهداء، با توجه به مذاکرات صورت گرفته و استشهاد محلی و نقشه های پیوست شهرداری در نظر دارد برابر قانون نحوه تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت نسبت به پرداخت مبلغ ارزش زمین و تملک ملک مذکور به مقدار 100متر مربع با قیمت کارشناسی 7/500/000ریال جمعا به مبلغ 750/000/000ریال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافیک برنامه و طرح توسع و زیر ساخت های عبور و مرور پروژه تملک اقدام نماید. در جلسه مطرح و به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال می شود. ضمنا اعتبار مذکور در متمم و یا اصلاحیه بودجه پادارخواهد گردید.

2- مقرر گردید پرونده آقای بهتویی برای جلسه آینده با تمام اسناد و مدارک، توسط شهردار محترم به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.