جلسه شماره 69 – مورخ 1400/12/21مصوبات شماره: 179-180-181-182-183-184-185-186

179  به استناد نامه شماره 4107 / 1400 / ص مورخ 19 / 12 / 1400 شهردار محترم،  با توجه به اينكه در سال گذشته اين شهرداري نسبت به آسفالت محوطه مدارس سطح شهر اقدام نموده بود و تنها مدرسه شهيد اندرزگو بعلت شروع فصل سرما و مشكل تامين آسفالت انجام نپذيرفته است ، اينك با توجه به اتمام فصل سرما و تأمين آسفالت مورد نياز اين شهرداري در نظر دارد  جهت آسفالت محوطه مدرسه مذكور  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 2 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي ترميم و نگهداري آسفالت و ابنيه پروژه مشاركت در آسفالت محوطه مدرسه شهيد اندرزگو اقدام نمايد. که در جلسه اعضاء شورای اسلامی شهر، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

180به استناد نامه شماره 4129 / 1400 / ص مورخ 21 / 12 / 1400 شهردار محترم. به پيوست متمم و اصلاحيه بودجه  سال 1400 اين شهرداري با اعتبار(درآمدي)  بالغ بر 000/ 000/ 000/ 193 ريال بحضور تقديم مي گردد. از اعتبار مذكور مبلغ 000/ 000/ 700/ 115 ريال مربوط به اعتبارات هزينه هاي جاري و مبلغ 000/ 000/ 300/ 77 مربوط به اعتبارات پروژه هاي عمراني مي باشد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

181- مقرر گردید بودجه سال 1401 شورای اسلامی شهر 000 / 000 / 950 /2 ریال،  1 هزینه های پرسنل   000 /000 / 200 ریال 2 هزینه های اداری 000 / 000 / 505 / 2 ریال، هزینه های سرمایه ای   000 / 000 /75  ریال، هزینه های انتقالی 000 /000 /170  ریال، که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

182  مقرر گردید جهت ساماندهی و تجهیز سالن جلسات شورا و اطاق ریاست به ویدئو پروژکتور و پارتیشن بندی اطاق مسئول دفتر شورای  اسلامی شهر، شهردار محترم اقدامات قانونی را انجام نماید.که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

183 مقرر گردید، جهت تقدیر و تشکر از زحمات آقای علی افشار مسئول دفتر شورای اسلامی شهر به مدت یکسال به مبلغ  000 /000 /25 ریال،  ردیف 2055 جشن و پذیرایی از بودجه شورای شهر پرداخت گردد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

184مقرر گردید،  به مناسبت 25 اسفند ماه سالروز شهادت شهید باکری روز شهردار تقدیر و تشکر از زحمات یکساله آقای مهندس فلاح امینی مبلغ 000 /000 /40 ریال،  ردیف 2055 جشن و پذیرایی از بودجه شورای شهر پرداخت گردد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

185– مقرر گردید جهت تقدیر و تشکر از زحمات آقای خیبر لطفی نیا مبلغ 000 /000 /10 ریال،  ردیف 2055 جشن و پذیرایی از بودجه شورای شهر پرداخت گردد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

186 مقرر گردید کلیه کارهای حسابداری سال 1399 و 1400 بودجه شورای اسلامی شهر توسط آقای سعید رشوند با اعتباری بالغ بر 000 /000 /30 ریال از بودجه شورای اسلامی شهر صورت پذیرد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.