253 – به استناد نامه شماره  768/ 1401 مورخ 1401/03/22سرپرست محترم شهرداری؛  با عنايت به نامه وارده شماره 1675/ 1401/ و مورخ 22/ 03/ 1401  اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز مبني بر مساعدت مالي جهت مسابقات فوتسال جام رمضان  ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت تامين بخشي از هزينه هاي  مسابقات  با اعتباري بالغ بر 000 / 300/ 50 ريال  از محل اعتبارات ماده 16 و 17 اجتماعي و فرهنگي برنامه حمايت ، رديف كمك مالي به بخش عمومي 150208  مساعدت نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

254- به استناد نامه شماره  741 / 1401/ ص مورخ 1401/03/21سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به درخواست شماره 1475 / 1401 / و مورخ 10 / 03 / 1401 فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز مبني بر برگزاري سرود سلام فرمانده در شهر شريف آباد اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مشاركت در برگزاري مراسم مذكور با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 100 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها ، رديف هزينه جشن و چراغاني اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار مي گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

255- به استناد نامه شماره  728 / 1401/ ص مورخ 1401/03/18سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به درخواست وارده شماره 1160 مورخ 28 / 02 / 1401 آقاي سيد محمود زارعي احدي از شهروندان مبني بر تصرف سه متر مربع زمين كوچه بن بست ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به  واگذاري زمين (به متراژ سه متر مربع) بر اساس قيمت كارشناسي به شماره 1435 مورخ 09 / 03 / 1401 جمعا به ارزش 000 / 000 / 65 ريال از محل درآمد حاصل از فروش اموال غير منقول،  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

256- به استناد نامه شماره  763 / 1401/ ص مورخ 1401/03/22سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به نامه درخواست شماره 436 / 1401 مورخ 01 / 03 / 1401 سرپرست محترم حمل و نقل مبني بر دريافت هزينه نگهداري ( پاركينگ) جهت خودروها و تاكسي هاي توقيفي و متخلف، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به دريافت هزينه نگهداري خودروها به ازاي هر 24 ساعت مبلغ 000 / 100 ريال از محل اعتبارات درآمدي بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري رديف ساير 130190 اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

257 – به استناد نامه شماره  757 / 1401/ ص مورخ 1401/03/22سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به نامه شماره 135/ 1401 مورخ 01/27/ 1401  واحد فني و عمراني شهرداري، مبني بر  برآورد ترميم جداول اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه ترميم جداول سطح شهر  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500/ 8 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح نصب و ترميم سنگدال، جداول و رفيوژها، پروژه ترميم جداول سطح شهراز طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

258 مقرر گردید جهت حفظ اموال عمومی و بیت المال در زمین چمن مصنوعی که حکم قضایی جهت خلع ید صادر شده است، جلسه ای در ابتداء با اداره آبفای استان و سپس جلسه مشترک با اداره ورزش و جوانان، اداره آبفای استان و شورای اسلامی شهر، شهرداری تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.