موضوع کمیسیون: لوایح شهرداری

مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران و معاون امور مالی شهرداری و با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی شروع شد.

آقای آیت نظری ضمن تبریک 14 تیرماه روز شهرداریها و دهیاریها خدمت شهردار محترم و پرسنل زحمت کش به موضوع جلسه پرداختند و خواستار توضیحات آقای رشوند شدند. در خصوص آسانسور و با توجه به درخواستهای مکرر مردمی خواستار پیگیری آن شدند.

در ادامه آقای رشوند بیان کرد مبلغ 8/100/000/000 تومان درآمد شهرداری بوده که هزینه های جاری 2/260/000/000 تومان و عمرانی 4/322/000/000 تومان که بیشتر منابع درآمدی از فروش اموال منقول و غیر منقول بوده و توضیحات … از کدهای درآمدی و هزینه های جاری و عمرانی توضیحاتی ارائه دادند.

در خصوص درآمد 6 ماهه دوم مبلغ 6/600/000/000 تومان هزینه جاری و 4/000/000/000 تومان هزینه جاری 3/580/000/000 تومان بوده و گزارشی از درآمد ها و هزینه های 6 ماهه دوم ارائه نمودند و به سوالات همکاران پاسخ دادند.

1- نامه شماره 920/144  مورخ 09 / 04 / 1400 شهردار محترم ،گزارش شش ماهه اول سال 1399 شهرداری با درآمدی بالغ بر 81/006/242/653 ریال در دو بخش وظیفه خدمات جاری  به مبلغ 22/618/588/445 ریال و وظیفه عمران شهری به مبلغ 43/237/577/459 ریال با رعایت موضوع ماده 68 قوانین و مقررات شهرداری  در جلسه مطرح و به اتفاق آراء  تصویب و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال گردید

2 – نامه شماره 1400/917مورخ 1400/04/09شش ماهه دوم با درآمدی بالغ بر 66/036/178/948 ریال در دو بخش وظیفه خدمات جاری به مبلغ 40/269/569/255 ریال  و عمران شهری به مبلغ 35/787/418/370 ریال با رعایت موضوع ماده 68 قوانین و مقررات شهرداری در جلسه مطرح و  به اتفاق آراء  تصویب و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.